Hopp til innhold

Fjernvarme og nærvarme

Med våre fjernvarme- og nærvarmeprodukter er Lyse en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, fordi vi leverer energi som ellers ville gått tapt.

Fjernvarme

Fjernvarme er et vannbårent system som utnytter fornybar overskuddsenergi, gjerne fra lokale ressurser som for eksempel biobrensel, avfall og spillvarme fra industri.

Lyse benytter spillvarme fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus til å levere varmtvann til oppvarming og tappevann til kontorbygg, skoler, idrettshus, industri, boliger og borettslag.

Vi leverer fjernvarme fra Sandnes i sør til Stavanger i nord.

Fjernvarme

Nærvarme

Fjernvarme basert på spillvarme fra avfallsforbrenning er ikke tilgjengelig alle steder. Lyse har derfor også flere nærvarmeanlegg som forsyner mindre områder med varme til oppvarming og varmt tappevann. Nærvarmeanleggene har lokale energisentraler, der energikilden er biogass, naturgass, varmepumper, strøm eller en kombinasjon av disse.

Nærvarme leveres i disse områdene: Tasta, Gausel, Jåsund, Søra Bråde, Myklebust, Grannes, Sola sentrum, Lassa, Hundvåg, Eivindsholen og Brattebø.

Nærvarme

Fjernvarme til bedriftskunder

Varme Bedrift tilbys bedrifter som bruker under 150 000 kWh.

Prisen er 31,7 kr i måneden + 42,2 øre/kWh + månedens spotpris

Du får et pristak på 100 øre/kWh.

Varme Bedrift Pluss tilbys bedrifter som bruker over 150 000 kWh.

Prisen er 699 kr i måneden + 37,2 øre/kWh + månedens spotpris.

Pristak er 95 øre/kWh.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

Fjernvarme til bedriftskunder

Nærvarme til bedriftskunder

Nærvarme Bedrift tilbys bedrifter som bruker under 150.000 kWh.

Prisen er 31,7 kr måneden + 42,2 øre/kWh + månedens spotpris. *

Nærvarme Bedrift Pluss tilbys bedrifter som bruker over 150.000 kWh

Prisen er 699 kr måneden + 37,2 øre/kWh + månedens spotpris.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

* NB! Prisene gjelder fra 1. august 2022

Nærvarme til bedriftskunder

Nærvarme til borettslag og sameier

Nærvarme Bedrift tilbys borettslag og sameier som bruker under 150.000 kWh.

Prisen er 31,7 kr måneden + 42,2 øre/kWh + månedens spotpris. *

Pristak er 120 øre/kWh.

Nærvarme Bedrift Pluss tilbys borettslag og sameier som bruker over 150.000 kWh.

Prisen er 699 kr måneden + 37,2 øre/kWh + månedens spotpris.

Pristak er 120 øre/kWh.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

* NB! Alle priser gjelder fra 1. august 2022

Nærvarme til borettslag og sameier
Jorunn Barkved
Jorunn BarkvedPorteføljeansvarlig
Lyse Energi AS
Bjørn Fjeldsaa
Bjørn FjeldsaaPorteføljeansvarlig SMB
Lyse Energi AS

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

Lurer du på hvor i Sør-Rogaland vi leverer de ulike produktene? Her finner du oversikten.

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

Fjernvarme bidrar til det grønne skiftet

Fjernvarme fra Lyse er basert på lokale spillressurser og er 100 % klimanøytral. I tillegg frigir fjernvarme strøm som kan benyttes til elektrifisering av transport og industri.

Fra søppel til varme

Restavfallet i svart søppeldunk fraktes til IVARs ettersorteringsanlegg, der plast og andre gjenvinnbare materialer sorteres ut. Avfall som ikke kan gjenvinnes behandles hos Forus Energigjenvinning og blir til strøm og varme.

Reduserer klimautslipp

Matavfallet i brun søppeldunk lager IVAR biogass av. På kalde dager trenger vi mer varme enn søppelet fra den svarte dunken gir, da benytter vi biogass. Samlet gir dette kundene våre 100 % klimanøytral fjernvarme.

Frigir kraft til elektrifisering

Fjernvarme erstatter elektrisk oppvarming fra panelovner og varmepumper, og tappevann fra varmtvannsberedere. Slik gjør vi plass i strømnettet til nødvendig elektrisfisering, som elbillading, elektriske hurtigbåter og landstrøm til cruiseskip.

Lokal sirkulær ressursutnyttelse

Som innbyggere sorterer og kaster vi nesten 500 kilo avfall hver i året. Avfallet får nytt liv gjennom materialgjenvinning, energigjenvinning og biogassproduksjon. Vi kaller det lokal sirkulær ressursutnyttelse.

I regionen vår er avfallets kretsløp et resultat av godt samarbeid. Vi som innbygger sorterer avfall i ulike søppeldunker og kommunen frakter avfallet til IVAR. Gjenvinnbare materialer sorteres ut fra restavfallet i den svarte søppeldunken, mens avfall som ikke kan og bør gjenvinnes blir til strøm og varme hos Forus Energigjenvinning. Avfallet i den brune dunken blander IVAR med kloakkslam og lager biogass. Lyses rolle er å distribuere lokalprodusert fjernvarme og biogass til innbyggere og næringsliv i regionen.

Å utnytte varmen fra avfallsforbrenning er et viktig klimaprosjekt. Alternativet er at varmen går til spille og at vi må bruke andre energikilder for oppvarming og tappevann til næringsbygg, boligblokker og offentlige bygg i regionen. I framtiden vil vi kaste mindre avfall og kunne gjenvinne mer, men befolkningsvekst og manglende behandlingskapasitet i Norge gjør at det vil være varme nok til både eksisterende kunder og nye bygg.

Selv om spillvarmen fra Forus Energigjenvinning regnes som klimanøytral, er det betydelige klimagassutslipp fra avfallsbehandlingen. Derfor samarbeider Lyse og IVAR om å etablere et karbonfangstanlegg hos Forus Energigjenvinning. Dette vil kunne gjøre hele avfallsverdikjeden klimanøytral og være et betydelig bidrag til regionens ambisiøse klimamålsetninger.

Lokal sirkulær ressursutnyttelse

Hvor graver dere nå?

Adressen din avgjør om du kan ha fjernvarme eller kjøling fra Lyse. Ta kontakt med oss, så skal vi sjekke mulighetene. Vi graver oss stadig fremover i regionen.

Info om pågående prosjekter
Hvor graver dere nå?