Hopp til innhold
To smilende damer med hjelm sitter på rør som er gravd ned i bakken

Lokal sirkulær ressursutnyttelse

Publisert 17.08.2023 - Sist oppdatert kl. 09.11 18.08.2023

Som innbygger sorterer og kaster vi nesten 500 kilo avfall hver i året. Avfallet får nytt liv gjennom materialgjenvinning, energigjenvinning og biogassproduksjon. Vi kaller det lokal sirkulær ressursutnyttelse.

I regionen vår er avfallets kretsløp et resultat av godt samarbeid. Vi som innbyggere sorterer avfall i ulike søppeldunker og kommunen frakter avfallet til IVAR. Gjenvinnbare materialer sorteres ut fra restavfallet i den svarte søppeldunken, mens avfall som ikke kan og bør gjenvinnes blir til strøm og varme hos Forus Energigjenvinning. Avfallet i den brune dunken blander IVAR med kloakkslam og lager biogass. Lyses rolle er å distribuere lokalprodusert fjernvarme og biogass til innbyggere og næringsliv i regionen.

Å utnytte varmen fra avfallsforbrenning er et viktig klimaprosjekt. Alternativet er at varmen går til spille og at vi må bruke andre energikilder for å levere oppvarming og tappevann til næringsbygg, boligblokker og offentlige bygg i regionen. I framtiden vil vi kaste mindre avfall og kunne gjenvinne mer, men befolkningsvekst og manglende behandlingskapasitet i Norge gjør at det vil være varme nok til både eksisterende kunder og nye bygg.

Selv om spillvarmen fra Forus Energigjenvinning regnes som klimanøytral, er det betydelige klimagassutslipp fra avfallsbehandlingen. Derfor samarbeider Lyse og IVAR om å etablere et karbonfangstanlegg hos Forus Energigjenvinning. Dette vil kunne gjøre hele avfallsverdikjeden klimanøytral og være et betydelig bidrag til regionens ambisiøse klimamålsetninger.