Hopp til innhold
Skodde over grønn skog

Full oversikt over klimaavtrykk

I takt med det økende fokuset på global oppvarming opplever vi at flere kunder er interessert i info om egne utslipp.

Strøm med opprinnelsesgaranti

I alle systemene våre brukes det strøm, enten til produksjon av energi eller til distribusjon. Lyse kjøper opprinnelsesgarantier på denne strømmen, og vil med det ha null utslipp tilknyttet elektrisitetsforbruk.

Les mer om opprinnelsesgaranti
Strøm med opprinnelsesgaranti

Hvilken klimagevinst gir fjernvarme?

Fjernvarmens hovedidé er å ta vare på og gjenvinne varme som ellers ville bli sluppet direkte ut i omgivelsene. Bruk av slik spillvarme er en klimavennlig løsning, ettersom ingen "nye" energikilder brukes til varmeproduksjon. 

Les mer om fjernvarme
To smilende damer med hjelm sitter på rør som er gravd ned i bakken

Hvilke klimagassutslipp forårsakes av nærvarme?

Nærvarme er et småskala varme- og distribusjonssystem som forsyner et mindre geografisk område med varme som benyttes til oppvarming og tappevann. I Lyse bruker vi i hovedsak biogass og naturgass for å dekke nærvarmeleveransen.

Forbrenning av fossile energikilder som naturgass medfører klimagassutslipp, og det arbeides derfor med å fase ut dette til fordel for biogass og andre mer miljøvennlige energibærere. Utslippsfaktor for de ulike nærvarme-nettverkene vil variere basert på hvilke energibærere som er benyttet.

Ta kontakt ved behov for ytterligere informasjon om ditt nærmeste nærvarmenett.

Finn ut mer om varme
Hvilke klimagassutslipp forårsakes av nærvarme?

Se sammensetningen av energibærere i ditt anlegg

Hensikten med fjernkontrollen.no er å gi kunder, utbyggere og andre interesserte oppdatert informasjon om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegg landet rundt.

Gå til fjernkontrollen.no

Hvilke klimagassutslipp kan knyttes til kjøling?

I Lyse har vi to typer kjøleanlegg: frikjøling og maskinkjøling. På fjernkontrollen.no kan du se hvilken type kjøling vi har hvor.

Frikjøling

Ved frikjøling hentes kaldt vann fra bunnen av Gandsfjorden. Sjøvannet veksles mot fjernkjølenettet og distribueres til kundene. 1 kWh strøm gir i størrelsesorden 25 kWh kjøling. Med opprinnelsesgaranti på strømkjøpet har anlegg med frikjøling 0 utslipp av klimagasser knyttet til sin kjøleproduksjon. 

Maskinkjøling

Ved maskinkjøling benyttes et stoff i prosessen som heter kuldemedie. De fleste kuldemedier som benyttes til maskinkjøling har noen negative egenskaper for helse, miljø og sikkerhet. Lyse benytter kuldemedie R134a i sine maskiner. Dette er en gass som har en "global warming potential" (GWP) på 1300 ganger så mye som CO2 dersom den slippes ut ifølge den nyeste rapporten (AR5) til FNs klimapanel.

Alle drivhusgasser har ulik levetid og grad av oppvarmingseffekt i atmosfæren. For å lettere kunne sammenlikne deres effekt brukes GWP for å omregne til CO2-ekvivalenter. GWP forteller hvor stor påvirkning en klimagass har sammenliknet med CO2.

Lyse Neo har imidlertid gode system og rutiner for å forhindre lekkasjer, og er ISO-sertifisert innen både kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og energiledelse (ISO 50001). Dette underbygger at både oppfølging, rapportering og prosess for forbedring har høy kvalitet hos oss. Videre jobber Lyse Neo aktivt med innføring av frikjøling fra sjø i alle soner der dette er aktuelt. Vi har også en bevisst holdning til gradvis omlegging til kuldemedier med lavere GWP i de områdene hvor maskinkjøling er nødvendig.

Kjølemaskinen går på strøm, slik som varmepumper, og ved at Lyse kjøper opprinnelsesgarantier vil denne innsatsfaktoren være klimanøytral.

Ta kontakt ved behov for ytterligere og mer konkret informasjon om det enkelte anlegg.

Lær mer om kjøling
Hvilke klimagassutslipp kan knyttes til kjøling?

Hva slags klimagassutslipp er knyttet til biogass?

Biogass er en såkalt fossilfri energikilde, som vil si at vi ikke tilfører atmosfæren ny CO2 slik vi gjør ved forbrenning av olje og gass. Det skyldes at det dannes biogass når organisk materiale, som matavfall og husdyrgjødsel, brytes ned uten tilgang på luft.

Den viktigste bestanddelen i biogass er metangass, som er 25 ganger mer skadelig for klimaet enn CO2. Ved forbrenning av denne biogassen, i for eksempel nærvarmeanlegg eller som drivstoff i motorer, vil mesteparten av metangassen gjøres om til CO2 før utslipp. Noe av CO2-utslippet i forbrenningsanlegget fanges opp og føres blant annet til drivhus der det brukes som plantenæringsstoff, mens det fra kjøretøy vil slippes CO2 direkte til atmosfæren.

Miljødirektoratet regner denne forbrenningen av biogass som klimanøytralt, da råstoffet kommer fra organisk materiale og dermed er en del av det naturlige karbonkretsløpet. I et utslippsregnskap vil det derfor være naturlig å sette CO2-utslipp fra forbrenning lik 0. Likevel er det viktig å være bevisst at ikke all metan omdannes til CO2, og man vil dermed ha et lite utslipp av klimagassene metan (CH4) og nitrogrenoksid (N20) som ikke er en del av det naturlig karbonkretsløpet.

Les mer om biogass
Kyr på beite

Hva slags klimagassutslipp er knyttet til naturgass?

Naturgass er en gass basert på fossile ressurser og vil derfor medføre klimagassutslipp. Lyse Neo utvinner og fremstiller ikke selv naturgass, men kjøper fra Kårstø slik at energien kan distribueres videre til våre kunder. 

Miljødirektoratet operer med en utslippsfaktor på 200 gCO2e/kWh for naturgass. Til sammenlikning har dieseldrivstoff et utslipp på 265 gCO2e/kWh og norsk elektrisitetsproduksjon har ifølge NVE et utslipp på 8 gCO2e/kWh.

Lyse ønsker dialog og samarbeid med våre naturgasskunder som arbeider for omlegging til mer bærekraftige energiløsninger.

Hva slags klimagassutslipp er knyttet til naturgass?

Hvordan påvirkes BREEAM?

Valg av fjernvarme- og kjøling kan påvirke miljøsertifiseringen av bygg (BREEAM). Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Les mer
Hvordan påvirkes BREEAM?

Vi satser på fornybar energi

Bærekraft er viktig for oss. Det begynte med vannkraft for over 100 år siden. I dag leverer vi infrastruktur og flere tjenester basert på fornybare energikilder, som fjernvarme, kjøling og biogass.

Slik satser Lyse på fornybar energi
Vi satser på fornybar energi

Klimaordbok

Når vi snakker om klimaavtrykk brukes det ofte noen fremmedord. Her har vi prøvd å forklare noen av dem.

GWP100

Global Warming Potential, eller globalt oppvarmingspotensiale. Alle drivhusgasser har ulik levetid og grad av oppvarmingseffekt i atmosfæren. For å lettere kunne sammenlikne deres effekt brukes GWP for å omregne til CO2-ekvivalenter. GWP forteller hvor stor påvirkning en klimagass har sammenliknet med CO2. Klimapåvirkningen sees over en valgt tidshorisont – 20, 100 eller 500 år, der GWP100 er den vanligste og også den Lyse bruker.

Fossilfri energikilde

Et begrep som brukes i forbindelse med utslipp av CO2 fra biomasse (biogene utslipp). Mengden CO2 som slippes ut ved bruk av biomasse vil ikke være høyere enn mengden CO2 som biomassen tok opp under vekst, gitt en bærekraftig forvaltning av arealer. Derfor settes CO2-utslipp fra bruk av biologisk materiale lik null, og man sier at materialet har "netto nullutslipp" av CO2 ved bruk.

Opprinnelsesgaranti

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen som kommer i stikkontakten.