Hopp til innhold
Arbeidere monterer fjernvarmeanlegg

Hvilken klimagevinst gir fjernvarme?

Publisert 14.08.2023 - Sist oppdatert kl. 11.09 25.08.2023

Fjernvarmens hovedidé er å ta vare på og gjenvinne varme som ellers ville bli sluppet direkte ut i omgivelsene. Bruk av slik spillvarme er en klimavennlig løsning, ettersom ingen "nye" energikilder brukes til varmeproduksjon. 

Forus Energigjenvinning i Stavanger mottar om lag 110 000 tonn avfall per år. Mye av dette søppelet blir etter nøye sortering gjenbrukt og gjenvunnet, mens det som verken kan gjenbrukes eller gjenvinnes er lovpålagt at må brennes. Forbrenningen genererer spillvarme som distribueres til kundene i isolerte fjernvarmerør.

Ved å brenne avfall istedenfor å deponere det, vil karbonet i avfallet omformes til CO2 istedetfor metan (CH4), en klimagass som er 25 ganger mer skadelig enn CO2. I henhold til Norsk Standard 3720: “Klimagassberegning for bygg”- anses fjernvarme fra spillvarme som karbonnøytral.

Forbrenning av avfall medfører utslipp av forurensende stoffer. Dette redusereres til forsvarlig nivå ved bruk av god renseteknikk. Lyse deltar nå i en mulighetsstudie for karbonfangst og -lagring på Forus for å også redusere klimagassutslippene fra forbrenningen. Mulighetsstudie gjøres i samarbeid med Forus Energigjenvinning og IVAR.

På kalde dager med høy etterspørsel etter varme vil ikke spillvarmen fra Forus Energigjenvinning være nok til å dekke behovet. Da tas det i bruk biogass for å dekke denne spisslasten. Biogass regnes fra Miljødirektoratet som en karbonnøytral energiressurs ettersom biologisk avfall er en del av det naturlige karbonkretsløpet