Hopp til innhold

Fornybar, lokalprodusert energi fra avfall

Hva er biogass?


Biogass blir produsert fra organisk materiale som, i motsetning til fossilt brennstoff, allerede finnes i det naturlige kretsløp. Biogassen er derfor fornybar og klimanøytral.

Priser biogass

Biogass Bedrift: bedrifter som bruker under 150 000 kWh

Prisen er 82 kr i måneden + 71,5 øre/kWh + månedens spotpris.

Biogass Bedrift Pluss: bedrifter som bruker over 150 000 kWh

Prisen er 699 kr i måneden + 63,8 øre/kWh om sommeren og 69,7 øre/kWh om vinteren + månedens spotpris.

Pristak er 160 øre/kWh. Pristaket 2022 gjelder frem til 30. juni 2022.

Prisendring 2022 Biogass Bedrift: bedrifter som bruker under 150 000 kWh

Prisen blir 82 kr i måneden + 72 øre/kWh + månedens spotpris

Prisendring 2022 Biogass Bedrift Pluss: bedrifter som bruker over 150 000 kWh

Prisen er 699 kr i måneden + 64 øre/kWh om sommeren og 69 øre/kWh om vinteren + månedens spotpris.

Du får et pristak på 160 øre/kWh. Pristaket 2022 gjelder frem til 30. juni 2022.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

Priser biogass

Sirkulærøkonomi i praksis

Som råstoff benyttes organisk avfall som matavfall fra husholdninger, storkjøkken, næringsmiddelindustri, landbruk, skogbruk og havbruk. Avfallet som i utgangspunktet er et problem, blir en ressurs og gir oss energi.

Innsamling av husdyrgjødsel til biogassanlegg kan også løse problemer i landbruket som utslipp av metan og lystgass, samt forurensing av vassdrag.

Restene etter biogassproduksjonen blir til gjødselprodukter. Disse inneholder næringsstoffer som tilføres matplanter ved gjødsling. Sirkelen er sluttet – dette er sirkulærøkonomi i praksis.

00:00 / 00:00

Dagens produksjon

IVAR produserer biogass i Mekjarvik og på Grødaland. Råstoffene er, i hovedsak, kloakkslam og husdyrgjødsel. Fremtidig produksjon vil i tillegg benytte seg av avfall fra fiskeindustrien og ikke minst husdyrgjødsel. Nord-Jæren er den regionen i Norge som har klart størst potensiale for produksjon av biogass fra gjødsel.


Dagens produksjon

Distribusjon og bruk

All biogassen fra IVAR blir distribuert gjennom Lyses gassnett til kunder i regionen. Dagens bruk er biogass som drivstoff, i første rekke til renovasjonskjøretøy og biler for lokal varedistribusjon. En del større varmekunder har konvertert fra naturgass til biogass. Og Lyse benytter biogass til å produsere ekstra fjernvarme på de kaldeste dagene, når varmen fra avfallsforbrenning ikke strekker til. Potensialet for bruk av biogass er stort - til gartnerier, industri samt langtransport på land og sjø.

Distribusjon og bruk