Hopp til innhold

Grønt skifte med fjernvarme

Lurer du på hva fjernvarme er og hvem som kan få det? Her finner du svaret.

Fjernvarme

Fjernvarme er et vannbårent system som utnytter klimanøytral overskuddsenergi, gjerne fra lokale ressurser som for eksempel biobrensel, avfall og spillvarme fra industri.

Lyse benytter spillvarme fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus til å levere varmtvann til oppvarming og tappevann til kontorbygg, skoler, idrettshus, industri, boliger og borettslag.

Vi leverer fjernvarme fra Sandnes i sør til Stavanger i nord.

Fjernvarme

Priser for fjernvarme til privatkunder fra 1. november 2022

Prisen er 39 kr i måneden + 60 øre/kWh + månedens spotpris

Pristak for fjernvarme er på kr 150 øre/kWh.

Alle priser er inkl. mva

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2500.

Priser for fjernvarme til privatkunder fra 1. november 2022

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

På kartet over ser du hvor i Sør-Rogaland vi leverer fjernvarme og nærvarme. Det grønne feltet er område med fjernvarme, de hvite feltene viser nærvarmeanlegg.

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

Lurer du på noe?

Hvem kan få fjernvarme fra Lyse? Hvordan settes prisen? Hvordan påvirkes fjernvarmeprisen av støtteordningen fra regjeringen på strøm?

Her finner du svar på spørsmål om fjernvarme, kjøling og gass.
Lurer du på noe?

Nå kommer pristaket på fjernvarme dere til gode

Strømprisene er for tiden uvanlig høye, og da sparer du penger på å ha fjernvarme fra oss. Med vårt pristak, garanterer vi at prisen for fjernvarme ikke overstiger maksprisen som er satt. I 2021 og 2022 har pristaket vært vesentlig lavere enn strømprisen og dette forventes å fortsette fremover.

Nå kommer pristaket på fjernvarme dere til gode

Fjernvarme bidrar til det grønne skiftet

Fjernvarme fra Lyse er basert på lokale spillressurser og er 100 % klimanøytral. I tillegg frigir fjernvarme strøm som kan benyttes til elektrifisering av transport og industri.

Fra søppel til varme

Restavfallet i svart søppeldunk fraktes til IVARs ettersorteringsanlegg, der plast og andre gjenvinnbare materialer sorteres ut. Avfall som ikke kan gjenvinnes behandles hos Forus Energigjenvinning og blir til strøm og varme.

Reduserer klimautslipp

Matavfallet i brun søppeldunk lager IVAR biogass av. På kalde dager trenger vi å produsere mer varme enn spillvarmen fra Forus Energigjenvinning. Da benytter vi biogass. Samlet gir dette kundene våre 100 % klimanøytral fjernvarme.

Frigir kraft til elektrifisering

Fjernvarme erstatter elektrisk oppvarming fra panelovner og varmepumper, og tappevann fra varmtvannsberedere. Slik gjør vi plass i strømnettet til nødvendig elektrisfisering, som elbillading, elektriske hurtigbåter og landstrøm til cruiseskip.

Lokal sirkulær ressursutnyttelse

Som innbygger sorterer og kaster vi nesten 500 kilo avfall hver i året. Avfallet får nytt liv gjennom materialgjenvinning, energigjenvinning og biogassproduksjon. Vi kaller det lokal sirkulær ressursutnyttelse.

I regionen vår er avfallets kretsløp et resultat av godt samarbeid. Vi som innbyggere sorterer avfall i ulike søppeldunker og kommunen frakter avfallet til IVAR. Gjenvinnbare materialer sorteres ut fra restavfallet i den svarte søppeldunken, mens avfall som ikke kan og bør gjenvinnes blir til strøm og varme hos Forus Energigjenvinning. Avfallet i den brune dunken blander IVAR med kloakkslam og lager biogass. Lyses rolle er å distribuere lokalprodusert fjernvarme og biogass til innbyggere og næringsliv i regionen.

Å utnytte varmen fra avfallsforbrenning er et viktig klimaprosjekt. Alternativet er at varmen går til spille og at vi må bruke andre energikilder for å levere oppvarming og tappevann til næringsbygg, boligblokker og offentlige bygg i regionen. I framtiden vil vi kaste mindre avfall og kunne gjenvinne mer, men befolkningsvekst og manglende behandlingskapasitet i Norge gjør at det vil være varme nok til både eksisterende kunder og nye bygg.

Selv om spillvarmen fra Forus Energigjenvinning regnes som klimanøytral, er det betydelige klimagassutslipp fra avfallsbehandlingen. Derfor samarbeider Lyse og IVAR om å etablere et karbonfangstanlegg hos Forus Energigjenvinning. Dette vil kunne gjøre hele avfallsverdikjeden klimanøytral og være et betydelig bidrag til regionens ambisiøse klimamålsetninger.

Lokal sirkulær ressursutnyttelse

Hvor graver dere nå?

Adressen din avgjør om du kan ha fjernvarme eller kjøling fra Lyse. Ta kontakt med oss, så skal vi sjekke mulighetene. Vi graver oss stadig fremover i regionen.

Info om pågående prosjekter
Hvor graver dere nå?