Hopp til innhold
Den beste komforten er usynlig

Den beste komforten er usynlig

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er et vannbårent system som utnytter klimanøytral overskuddsenergi, gjerne fra lokale ressurser som for eksempel biobrensel, avfall og spillvarme fra industri.

Lyse benytter spillvarme fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus til å levere varmtvann til oppvarming og tappevann til kontorbygg, skoler, idrettshus, industri, boliger og borettslag.

Vi leverer fjernvarme fra Sandnes i sør til Stavanger i nord.

Fjernvarmepris

Prisen på fjernvarme vil fra 1. juni bestå av to deler, basispris og energipris fjernvarme.

Basispris kan sammenlignes med nettleie på strøm, altså en kostnad for å føre fjernvarmen fram til din bolig.

Energipris fjernvarme tilsvarer strømprisen fratrukket eventuell strømstøtte.

Lyse har fastsatt et pristak på fjernvarmen som for tiden er 135 øre. Det betyr at du ikke betaler mer enn 135 øre/kWh selv om summen av basispris og energipris fjernvarme overstiger dette nivået.
På fakturaen vil du da få et fratrekk på pris over 135 øre.

Fjernvarmepris

Prisregulering

Prisen på fjernvarme fra Lyse er regulert i energilovens §5-5. Dette er en maksprisregulering og sier at prisen på fjernvarme ikke kan overstige prisen på strøm i ditt område.

Det er NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat) som i en eventuell klagesak vil vurdere om prisen på fjernvarme er riktig i forhold til strøm. NVE vil da beregne en nettleie i vårt område (basert på L-nett sine satser) som sammen med strømprisen fratrukket strømstøtte gir makspris på fjernvarme.

Du kan lese mer om NVEs regulering av fjernvarmepris på NVEs hjemmesider.

Prisregulering

Spørsmål og svar om fjernvarmeprisen

Priser for fjernvarme til privatkunder

Prisen er 41 kr i måneden + basispris 62 øre/kWh + månedens gjennomsnittlige spotpris (NO2).

Pristak for fjernvarme er på kr 135 øre/kWh (med virkning fra 1. november 2023). Månedsbeløp kommer i tillegg.

Alle priser er inkl. mva

Prisen gjelder også bedriftskunder registrert på målepunkt knyttet til husholdningsformål.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2500.

Prisene gjelder fra 1. januar 2024 og er inkl. mva.

Priser for fjernvarme til privatkunder

Priser for fjernvarme til boligselskaper

Varme Bedrift (til boligselskap) tilbys bedrifter som bruker under 150 000 kWh.

  • Prisen er 33,0 kr i måneden + 43,9 øre/kWh + månedens gjennomsnittlige spotpris (NO2)
  • Pristak for fjernvarme er på 108 øre/kWh med virkning fra 1. november 2023.

Varme Bedrift Pluss (til boligselskap pluss) tilbys bedrifter som bruker over 150 000 kWh.

  • Prisen er 446 kr i måneden + 40,6 øre/kWh + månedens gjennomsnittlige spotpris (NO2)
  • Pristak for fjernvarme er på 108 øre/kWh med virkning fra 1. november 2023. Månedsbeløp kommer i tillegg.

    Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.
    Prisene gjelder fra 1. januar 2024 og er eksl. mva.
Fjernvarmeanlegg Tastarustå

Fjernvarme - usynlig komfort

00:00 / 00:00

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

På kartet over ser du hvor i Sør-Rogaland vi leverer fjernvarme og nærvarme. Det grønne feltet er område med fjernvarme, de hvite feltene viser nærvarmeanlegg.

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

Lurer du på noe?

Hvem kan få fjernvarme fra Lyse? Hvordan settes prisen? Hvordan påvirkes fjernvarmeprisen av støtteordningen fra regjeringen på strøm?

Her finner du svar på spørsmål om fjernvarme, kjøling og gass.
Smilende jente i gul regnjakke ute i regnvær

Hvilken klimagevinst gir fjernvarme?

Fjernvarmens hovedidé er å ta vare på og gjenvinne varme som ellers ville bli sluppet direkte ut i omgivelsene. Bruk av slik spillvarme er en klimavennlig løsning, ettersom ingen "nye" energikilder brukes til varmeproduksjon. 

Les mer om fjernvarme
To smilende damer med hjelm sitter på rør som er gravd ned i bakken

Fjernvarme bidrar til det grønne skiftet

Fjernvarme fra Lyse er basert på lokale spillressurser og er 100 % klimanøytral. I tillegg frigir fjernvarme strøm som kan benyttes til elektrifisering av transport og industri.

Fra søppel til varme

Restavfallet i svart søppeldunk fraktes til IVARs ettersorteringsanlegg, der plast og andre gjenvinnbare materialer sorteres ut. Avfall som ikke kan gjenvinnes behandles hos Forus Energigjenvinning og blir til strøm og varme.

Reduserer klimautslipp

Matavfallet i brun søppeldunk lager IVAR biogass av. På kalde dager trenger vi å produsere mer varme enn spillvarmen fra Forus Energigjenvinning. Da benytter vi biogass. Samlet gir dette kundene våre 100 % klimanøytral fjernvarme.

Frigir kraft til elektrifisering

Fjernvarme erstatter elektrisk oppvarming fra panelovner og varmepumper, og tappevann fra varmtvannsberedere. Slik gjør vi plass i strømnettet til nødvendig elektrisfisering, som elbillading, elektriske hurtigbåter og landstrøm til cruiseskip.

Lokal sirkulær ressursutnyttelse

Som innbygger sorterer og kaster vi nesten 500 kilo avfall hver i året. Avfallet får nytt liv gjennom materialgjenvinning, energigjenvinning og biogassproduksjon. Vi kaller det lokal sirkulær ressursutnyttelse.

Les mer
Lokal sirkulær ressursutnyttelse

Hvor graver dere nå?

Adressen din avgjør om du kan ha fjernvarme eller kjøling fra Lyse. Ta kontakt med oss, så skal vi sjekke mulighetene. Vi graver oss stadig fremover i regionen.

Info om pågående prosjekter
Hvor graver dere nå?