Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Vilkår for avtale om tilknytning og levering av naturgass

1. Avtalens parter og gjenstand

Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting og levering av naturgass mellom bedriftskunde/privatkunde (Kunden) og Lyse AS (Lyse). Den/de som til enhver tid er grunneier, anleggseier, og bruker av anlegget er også bundet av Alminnelige vilkår, så langt de er relevante. Kunden skal informere de berørte parter om dette.

Kunden plikter snarest mulig å gi Lyse skriftlig melding om ny grunneier, anleggseier og bruker.

2. Avtaledokumenter

Avtaleforholdet mellom partene består av følgende dokumenter: a. Avtale om tilknytting og/eller levering av naturgass (Avtalen).

Ordrebekreftelse er å anse som avtale. b. Disse Alminnelige vilkår.

Bestemmelser i Avtalen går ved motstrid foran bestemmelser i Alminnelige vilkår.

Tilknytting

3. Tilknytningspunktet

Tilknytningspunktet er avstengingsventil som monteres på kundens yttervegg, dersom annet ikke er særskilt angitt i Avtalen.

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom Lyses anlegg og Kundens anlegg, og angir sammen med punkt 5 grensene for partenes eiendomsrett og drifts- og vedlikeholdsansvar.

4. Rett til grunn for gassnett

Lyse har vederlagsfri og tidsubegrenset rett til nødvendig framføring av gassnett over Kundens/grunneiers eiendom fra tomtegrense og fram til Tilknytningspunktet. Dersom det er nødvendig med framføring over tredjemanns grunn er det en forutsetning for gjennomføring av Avtalen at nødvendig tillatelse gis av tredjemann.

Over gassnettet og sikkerhetssone kan det ikke foretas bygging, graving eller andre terrengforandringer uten etter skriftlig tillatelse og anvisning fra Lyse. Dersom Kundens behov gjør det påkrevd å flytte gassnettet eller kundesentralen til en annen plassering på eiendommen, eller Kunden ønsker å fjerne Lyses anlegg, har Kunden rett til å kreve at Lyse, eller den Lyse utpeker, skal foreta flytting/fjerning på Kundens regning. Det tas forbehold om at det er teknisk mulig å gjennomføre slik flytting/fjerning.

Lyse har for egen regning rett til å flytte anlegget dersom Lyse har behov for dette. Lyse skal gi Kunden skriftlig forhåndsvarsel om dette, og det skal tas rimelig hensyn til Kundens interesser.

De ovennevnte rettighetene og pliktene gjelder selv om levering av naturgass opphører, uansett årsak.

5. Lyses anlegg

Lyse har eiendomsrett og drifts- og vedlikeholdsansvar for gassnettet fram til Tilknyttingspunktet, i tillegg til selve kundesentralen. Kundesentralen kan bestå av blant annet måler, avstengingsventil og trykkregulator. Kundesentralen kan være plassert i Kundens anlegg, men Lyse har likevel eiendomsrett, drifts- og vedlikeholdsansvar for denne.

Kunden plikter å gi Lyse adgang til nødvendig areal for installasjon, kontroll, drift, vedlikehold og reparasjon av gassnett og kundesentral. Rimelige hensyn skal tas til Kundens interesser ved utføring av slikt arbeid. Kunden har ikke rett til å gjøre noen form for inngrep i Lyses anlegg, med mindre det er tvingende nødvendig for å forebygge skade eller fare. Kunden må straks melde fra til Lyse om eventuelle inngrep.

Lyse er ikke ansvarlig for feil og mangler på gassnett eller kundesentral når dette skyldes forhold på Kundens side.

6. Kundens anlegg

Kunden har eiendomsrett og drifts- og vedlikeholdsansvar for sitt anlegg fra Tilknyttingspunktet, i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike anlegg og Lyses installasjonsveiledning med HMS- og kvalitetskrav. Ved feil eller mangel på Kundens anlegg, skal Kunden straks underrette Lyse og sørge for at nødvendige utbedringer og feilretting blir foretatt så snart som mulig. Om ikke annet er avtalt, skal Kundens anlegg til enhver tid være i en slik stand at Lyse kan gjennomføre avtalt levering. Dersom Kunden ikke oppfyller sine plikter etter Avtalen og de 

Alminnelige vilkår, kan Lyse pålegge Kunden å gjennomføre disse. Manglende oppfyllelse av pålegg kan gi Lyse rett til stenging eller heving.

Lyse er fri for ethvert ansvar som følge av feil og mangler ved Kundens anlegg.

Kunden er ansvarlig for skade eller tap som påføres Lyse som følge av feil, mangler eller forsømt vedlikehold på sitt anlegg. Lyse skal ha tilgang til Kundens anlegg for kontroll.

Levering

7. Levering, videresalg

Lyse skal levere naturgass til Kunden i henhold til Avtalen og de til enhver tid gjeldende Alminnelige vilkår.

Plikten til å levere og motta levering bortfaller dersom det foreligger en hindring utenfor en parts kontroll, og som parten ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning eller unngå eller overvinne følgene av. Lyse har rett til å foreta midlertidig stans i gassleveringen ved behov, f.eks. ved legging av nye traséer, påkopling av nye kunder, utførelse av vedlikeholdsarbeid og reparasjoner. Lyse skal gi Kunden forhåndsvarsel om dette på egnet måte, og det skal tas rimelig hensyn til Kundens interesser. Kunden har ikke rett til å videreselge naturgass fra Lyse.

8. Avlesing av måler

Avlesing av måler foretas av Kunden. Lyse kan kontrollere Kundens avlesing med stikkprøver. Større kunder kan bli fjernavlest.

Gassprisen korrigeres for faktisk brennverdi en en måleperiode, slik at kunden betaler for levert energimengde. Brennverdien for naturgass følger spesifikasjon fra naturgassleverandør.

Lyse skal gis adgang til å gjennomføre avlesing dersom Kunden ikke selv gjennomfører avlesing. Ved unnlatt underrettelse, fastsetter Lyse et skjønnsmessig forbruk basert på Kundens tidligere forbruk i tilsvarende periode. Om dette ikke kan fastsettes, legges gjennomsnittet av liknende kunders forbruk til grunn. Det samme gjelder dersom måleren ved kontroll viser avvik fra det virkelige forbruk, eller dersom måleren ikke har virket.

Registrering av forbruk anses for korrekt dersom målerens feilvisning ikke overstiger pluss/minus 3%. Kunden kan kreve kontroll av måleren. Dersom undersøkelsen viser en feilvisning på mer enn pluss/minus 3%, dekkes kostnadene ved kontrollen av Lyse. I motsatt tilfelle dekkes kostnadene av Kunden. Avvik skal korrigeres ved tilbakebetaling eller tilleggsbetaling når riktige måleverdier foreligger.

Krav om tilleggsbetaling og tilbakebetaling foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr. 18.

9. Stenging

Dersom betaling ikke har skjedd ved forfall eller Kunden for øvrig vesentlig har mislighold sine forpliktelser, kan Lyse stenge av leveringen til Kunden etter forutgående varsel. Kunden må innen den i varselet angitte fristen informere Lyse dersom stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade. For privatkunder gjelder en varslingsfrist på 4 uker.

Dersom avstenging har skjedd, gjenopptas leveringen først når all gjeld til Lyse er innbetalt, eller eventuelt annen grunn til avstenging ikke lenger foreligger, og Lyses kostnader for avstenging og gjeninnkopling er betalt. Det kan dessuten kreves at Kunden stiller sikkerhet for framtidig betaling, herunder forskuddsbetaling.

Generelt

10. Kredittvurdering, sikkerhetsstillelse mv.

Lyse inngår Avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden er betalingsdyktig. Kunden aksepterer at Lyse til enhver tid kan innhente kredittvurdering av Kunden.

Dersom kredittvurderingen etter Lyses mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan Lyse avvise bestillingen, eventuelt si opp Avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.

11. Angrerett

Dersom Kunden er en privatperson og inngår Avtalen ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 21. desember 2000 nr. 15. Før Avtalen inngås skal Kunden opplyses om angreretten og få angreskjemaet utlevert. Angreretten gir ikke Kunden rett til refusjon av beløp som referer seg til ytelser som Kunden har nyttiggjort seg. Dersom Kunden har forhåndsbetalt tilknyttings-/etableringsavgift, eller har betalt for ytelser som ikke er benyttet, skal disse beløpene tilbakeføres til Kunden.

12. Kommunikasjon, taushetsplikt, personopplysninger.

Kunden plikter å gi Leverandøren sin adresse, e-postadresse og sitt mobiltelefonnummer, og aksepterer at Leverandøren benytter disse til å varsle Kunden om forhold som gjelder Avtalen.

Leverandøren kan velge å varsle Kunden på telefon, SMS, e-post, via brevpost eller på faktura.

Informasjon om hvordan Lyse behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, Kundens personvern og innsynsrett, og annen informasjon relatert til personvern, er tilgjengelig i personvernerklæringen som du finner på Lyse sine nettsider.

Leverandøren plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Leverandøren har fått om Kunden, med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det er saklig grunn.

Kunden plikter å bevare taushet om det Kunden i relasjon til denne Avtalen får vite om Leverandørens drifts- og forretningsforhold, med unntak av det som er alminnelig kjent eller offentlig tilgjengelig informasjon.

13. Pris og endring av pris

Pris for etablering, tilknytting og levering følger den til enhver tid gjeldende standard prismodell, dersom ikke annet er angitt i Avtalen.

Prisen(e) til bedriftskunder er oppgitt eksklusiv avgifter og skatter. Merverdi og eventuelt nye avgifter og skatter kommer i tillegg til prisen(e) med de til enhver tid gjeldende satser.

Prisen(e) til privatkunder er oppgitt inklusiv gjeldende offentlige avgifter, som pr. i dag er merverdiavgift. Endringer i offentlige avgifter eller innføring av nye offentlige avgifter eller skatter medfører tilsvarende endring i prisen(e) fra det tidspunkt myndighetene bestemmer, uavhengig av varslingsfristen.

14. Fakturering og betaling

Fakturering og betaling følger Lyses til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår, dersom annet ikke er angitt i Avtalen.

Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling samt purregebyr og omkostinger etter inkassolovgivningen.

15. Mangler og reklamasjon

Mangel foreligger når gassleveringen ikke samsvarer med det som er angitt i Avtalen. Det foreligger ikke en mangel dersom avbrudd i gassleveringen skyldes forhold på Kundens side.

Dersom det foreligger en mangel kan Kunden kreve retting, forholdsmessig prisavslag, erstatning eller holde tilbake betaling. Kunden kan ikke holde tilbake mer enn det som åpenbart vil gi betryggende sikkerhet for kravet. Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende, dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen, gir Lyse skriftlig melding om hva mangelen gjelder eller hvordan denne kommer til uttrykk.

16. Retting

Lyse har uten kostnad for Kunden rett og plikt til å rette en mangel når mangelen skyldes forhold på Lyses side. Retting skal skje innen rimelig tid etter at Kunden har reklamert.

17. Heving

Dersom en av partene vesentlig misligholder bestemmelser i Alminnelige vilkår eller Avtalen, kan den andre part heve avtaleforholdet med umiddelbar virkning.

18. Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av kontraktsbrudd fra Lyse, med mindre tapet skyldes en hindring utenfor Lyses kontroll, og som Lyse ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning eller unngå eller overvinne følgene av.

Overfor bedriftskunder er Lyse ikke ansvarlig for indirekte tap, med mindre dette er forsårsaket av grov uaktsomhet eller forsett. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som følge av driftsavbrudd, avsavnstap, tapt fortjeneste og følgetap.

Overfor privatkunder er Lyses erstatningsansvar begrenset til tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Erstatningsplikten omfatter ikke tap som følge av personskade og tap i privatkundens næringsvirksomhet.

Lyse sitt ansvar er i alle tilfelle begrenset oppad til kr 500.000 for det enkelte skadetilfelle.

19. Kundens tapsbegrensningsplikt og medvirkningsansvar

Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, skal Lyses ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade.

Gjenstander som tåler særlig lite, eller som det ikke er vanlig å oppbevare på skadestedet, erstattes i alle tilfeller ikke.

Kunden er ansvarlig for at eget utstyr, herunder oppvarmingsutstyr, blir slått på igjen når leveringen tar til igjen etter et avbrudd. Skade på Kundens eller Lyses anlegg skal varsles Lyse snarest. Eventuelle tiltak som Kunden ønsker å iverksette for å begrense skade eller avhjelpe konsekvensen av denne, skal om mulig varsles og avklares med Lyse på forhånd.

Forsømmer Kunden de nevnte plikter og skadeomfanget av denne grunn økes, må Kunden selv bære den tilsvarende del av tapet.

20. Flytting og avvikling

Hvis bedriftskunde som har Avtale om fast volum og/eller varighet flytter eller avvikler virksomheten på leveringsadressen før avtaleperioden er utløpt (og ikke viderefører Avalen på sin nye adresse), kan Lyse kreve erstattet det tap Lyse lider ved at Avtalen avsluttes før utløpstidspunktet.

Hvis privatkunde som har Avtale om fast volum og/eller varighet flytter før avtaleperioden er utløpt (og ikke viderefører Avtalen på sin nye adresse), kan Lyse kreve erstattet det tap Lyse lider ved at Avtalen avsluttes før utløpstidspunktet.

21. Overdragelse

Overføring av Avtalen fra Kunden til ny kunde er betinget av Lyses skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn. Før overdragelse kan gjennomføres må Kundens økonomiske mellomværende med Lyse være gjort opp.

Den som tar i bruk anlegget anses for å ha godtatt Avtalen og de Alminnelige

vilkår. Kunden vedblir å være ansvarlig overfor Lyse for ny kundes gassforbruk inntil Lyses skriftlige samtykke til skifte av avtalepart eventuelt foreligger.

22. Endringer

Lyse kan gjøre endringer i disse Alminnelige vilkår. Endringer kunngjøres med 14 dagers varsel på egnet måte.

23. Tvister

Tvister vedrørende avtaleforholdet, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal bringes inn for tingretten i den rettskrets hvor levering etter Avtalen skal finne sted

Kundesenter Mariero

Åpningstider: man, tir, ons, fre: 10-14 tor: 10-16

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter
 

© Lyse AS – Personvern