Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Generelle vilkår for ladeabonnement

Disse generelle vilkårene gjelder for hurtigladeabonnement hos Lyse AS.

Gyldig fra 15. mars 2013

1. Generelt

1.1 Vilkårene utgjør en del av avtale om abonnement i Lyse AS mellom person/firma («Abonnenten») som er navngitt i Abonnementsavtalen, og Lyse AS. Bestilling av Abonnement skal skje via . Abonnenten vil motta en bestillingsbekreftelse samt ladebrikke i posten. Abonnementsavtalen med Lyse AS består av Vilkårene og bestillingsbekreftelsen (til sammen «Abonnementsavtalen»).

1.2 Lyse AS forbeholder seg retten til å endre Vilkårene. Endringer har ikke tilbakevirkende kraft. Vilkårene skal alltid dateres med den dato de trådte i kraft.

2. Abonnement i Lyse AS

2.1 Hurtigladeabonnement i Lyse AS kan søkes av myndige personer som ikke skylder penger til Lyse AS for tidligere abonnement.

2.2 Abonnementet gjelder fra og med mottak av ladebrikke.

2.3 Abonnementet gir Abonnenten rett til å lade ved alle ladesteder driftet av Lyse AS slik det fremgår av Abonnementsavtalen, og til å benytte seg av Lyse AS’ til enhver tid gjeldende tilbud av lademuligheter.

2.4 Omfanget av Lyse AS’ ulike former for abonnement og priser, fremgår av Lyse AS til enhver tid gjeldende beskrivelse på www.lyse.no.

2.5 Standard abonnement for person og firma er begrenset oppad til 15 ladinger pr måned. Abonnementet «Storbruker» har ubegrenset antall ladinger pr måned. Abonnemsavtalen har seks måneders bindingstid.

2.6 Lyse AS kan ikke garantere umiddelbar tilgjengelighet på Abonnentens valg av lader hvis tilgangen er begrenset.

3. Betaling

3.1 Abonnenten, eller annen person som i Abonnementsavtalen har påtatt seg betalingsansvar for Abonnenten, skal betale abonnementspris og eventuelle avgifter iht. Lyse ASs til enhver tid gjeldende prisliste.

3.2 Abonnementspris og avgifter skal alltid følge den til en hver tid gjeldende prisliste.

3.3 Hver faktura til Abonnenten har forfallsdato i henhold til informasjonen på www.lyse.no. Dersom Abonnenten ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan Lyse AS kreve dekket omkostninger og renter etter lov om renter ved forsinket betaling m.m.

4. Abonnentens ansvar

4.1 Abonnenten får tildelt en ladebrikke. Denne skal brukes til identifikasjon av Abonnent, samt åpning av lader for lading. Ladebrikken er Lyse AS’ eiendom, det disponeres av Abonnenten og kan ikke overdras eller lånes bort. Abonnenten er ansvarlig for å oppbevare kortet på en betryggende måte, slik at det ikke blir misbrukt av andre. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Lyse AS.

4.2 Ved tap eller skade av ladebrikke, vil Lyse AS sperre brikken og utlevere et nytt, mot et gebyr iht. Lyse AS’ gjeldende prisliste.

5. Informasjon og beskjeder

5.1 Informasjon fra Lyse AS til abonnentene gis til den adressen som Abonnenten har oppgitt til Lyse AS, enten det er en privatadresse, en e-postadresse eller annet. Abonnenten er ansvarlig for å informere Lyse AS om endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og lignende).

5.2 Meldinger om endringer fra Abonnenten som gjelder Abonnementsavtalen bør leveres skriftlig til Lyse AS via post eller e-post. Kontaktinformasjon til Lyse AS er tilgjengelig på Lyse AS’ nettside.

6. Personopplysninger og markedsføring

6.1 Ved inngåelse av Abonnementsavtalen samtykker Abonnenten til at Lyse AS, og andre virksomheter som er formelt tilknyttet Lyse AS, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Abonnenten (navn, adresse, e-post, betalingsopplysninger og lignende) og Abonnentens bruk av Lyse AS’ tjenester for å administrere og ivareta abonnementet, herunder informere om tjenester fra Lyse AS. Abonnenten samtykker i at Lyse AS lagrer ladehistorikk i en periode på ett (1) år, med det formål å kunne tilrettelegge Abonnentens ladebehov. Ladehistorikk blir deretter lagret anonymt over en udefinert tidsperiode for at Lyse AS kan tilpasse sitt ladetilbud for alle abonnenter. Ladehistorikk vil her si informasjon om antall ladinger på hvilket ladested og hvilken lader Abonnenten har anvendt, hvor lenge Abonnenten ladet, biltype og lignende informasjon. Abonnenten har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg, og kan kreve å få disse rettet, supplert eller slettet, og kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke til behandlingen av informasjon. Lyse  AS skal bekrefte mottak av melding om retting eller tilbakekalling av samtykke, og fra samme tidspunkt avstå fra å benytte personopplysningene.

6.2 Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Abonnentens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.

6.3 Ved inngåelse av Abonnementsavtalen innhentes samtykke fra Kunden til at Lyse AS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Abonnenten, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post osv.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tjenestetilbud, jf markedsføringslovens § 15. Abonnenten kan reservere seg mot markedsføringshenvendelser ved å kontakte Lyse AS på telefon 51 90 80 90. Lyse AS skal bekrefte reservasjonen skriftlig (primært via e-post). 6.4 Samtykket fra Abonnenten angående punktene over gjelder mens Abonnementsavtalen løper og i en periode på 3 måneder etter opphør av Abonnementsavtalen. Dette for å kunne gi Abonnenten de fordeler som følger av å ha vært abonnent av Lyse AS, som for eksempel rabatt på senere innmelding. Etter denne tid utgår disse fordelene. 

7. Oppsigelse av Abonnementsavtalen. Angrefrist. Endringer.

7.1 Abonnementet kan sies opp når som helst. Oppsigelsestid er én måned.

7.2 Oppsigelsen skal skje skriftlig via post eller e-post av hensyn til dokumenterbarhet. Abonnenten skal innen 14 dager få skriftlig bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når siste ladedato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må Abonnenten selv ta kontakt med Lyse AS.

7.3 Abonnenten har rett til å avslutte Abonnementsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Lyse AS innen 14 dager etter inngåelse av Abonnementsavtalen, jfr. angrerett-lovens §11.

7.4 Lyse AS har rett til å gjøre endringer i abonnementspriser, avgifter og Vilkårene. Endringer Lyse AS antar vil være av en viss betydning og til ugunst for Abonnenten, vil Abonnenten bli varslet om senest to måneder før endringen trer i kraft.

7.5 Lyse AS har rett å sperre Abonnementet for en viss tid eller si opp Abonnementsavtalen med umiddelbar virkning dersom Abonnenten vesentlig misligholder Abonnementsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

  • Brudd på betaling av abonnentsavgifter og andre avgifter som på tross påminnelse fortsatt ikke er betalt. Påminnelsen skal inneholde en advarsel om at abonnement kan bli sagt opp eller sperret iht. denne bestemmelsen dersom betaling ikke foretas.
  • Brudd på sikkerhets- eller ordensforhold tilknyttet ladesituasjonen, eller at Abonnenten ikke har etterfulgt advarsel gitt av Lyse AS der det skal presiseres at abonnement kan bli sagt opp eller sperret dersom bruddet vedvarer. 

8. Fritaksgrunner. Lovvalg. Tvist

8.1 Lyse AS er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av lademuligheter på grunn av forhold utenfor Lyse AS sin kontroll, og som Lyse AS ikke kunne forutse, unngå eller overvinne følgene av (Force Majeure).

8.2 Abonnementsavtalen er underlagt norsk lov.

8.3 Tvister mellom Abonnenten og Lyse AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Kundesenter Mariero

Åpningstider: man, tir, ons, fre: 10-14 tor: 10-16

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter
 

© Lyse AS – Personvern