Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Avtalevilkår Lyse strøm for privatmarkedet

Del 1 – Særskilte vilkår

1. Generelle vilkår

 • A. Strømavtalene beskrevet i dette dokument gjelder kun privatkunder.

2. Avtaleinngåelse

 • A. Det er en forutsetning at den som inngår strømavtalen er identisk med den som er nettkunde på leveringsadressen. Lyse Dialog AS (Lyse) sørger for eventuelt leverandørbytte. Leverandørbytte vil normalt tre i kraft 14 dager etter bestilling, forutsatt at registrert målerstand er korrekt og innenfor NVEs krav for leverandørbytter.
 • B. Lyse inngår avtale med kunden under forutsetning av at kunden anses betalingsdyktig. Kunden aksepterer at Lyse kan innhente kredittvurdering av kunden. Dersom kredittvurderingen etter Lyses mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan Lyse avvise kundens bestilling, eventuelt si opp avtalen.
 • C. Dersom kunden overtar nytt målepunkt, følger kundens strømavtale til det nye målepunktet. Kunden gir i disse tilfeller Lyse fullmakt til å innhente nødvendig informasjon fra netteier, samt registrere strømavtale på nytt målepunkt. Kunder som har fastpris som overtar nytt målepunkt i tillegg til eksisterende målepunkt med fastpris, får Lyses standardavtale Lyse Innkjøpspris på nytt målepunkt med mindre annet avtales.

3. Fakturering og betalingsvilkår

 • A. Fakturering skjer, med mindre annet er avtalt, etterskuddsvis hver måned i henhold til Lyses til enhver tid gjeldende standard faktureringsbetingelser. Vilkår finnes på lyse.no.
 • B. Fakturering av reelt forbruk forutsetter at Lyse har mottatt måleverdi for gitt periode, enten ved automatisk innhenting av måleverdier, eller ved at kunden har levert målerstand. Dersom måleverdier ikke er gjort tilgjengelig for Lyse i rett tid før fakturering skal skje, vil Lyse foreta stipulering av forbruk basert på antatt årsforbruk. Avvik skal korrigeres ved tilbakebetaling eller tilleggsbetaling når måleverdiene foreligger. Slik korrigering etter tidligere stipulering regnes ikke som korrigering av feil ved måling eller avregning som beskrevet i § 2-2 i Standard kraftleveringsavtale.
 • C. Ved felles fakturering (samfakturering) av kraft og nettleie vil fakturering skje i henhold til bestemmelser i «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.»
 • D. Dersom Lyse har avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Lyse fakturere for både strøm og nettleie på samme faktura, iht. «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.». Gjennomfakturering vil ikke påvirke kontraktsforholdet mellom kunden og nettselskapet, men det kan føre til endringer i fakturaintervaller og forfallsdatoer ettersom nettleie faktureres sammen med strømfaktura. Faktura for både strøm og nettleie skal i sin helhet betales til Lyse ved gjennomfakturering, og Lyse har derav rett til å iverksette innfordringstiltak, herunder inkasso for både strøm og nettleie. I tilfeller der gjennomfakturering ikke kan gjennomføres, vil kunden motta faktura på nettleie fra sin netteier.

4. Oppsigelse og frikjøp

 • A. Avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom avtalen bestemmer. Kunder gis imidlertid anledning til frikjøp fra sin avtaleforpliktelse ved å betale et frikjøpsbeløp. Frikjøpsbeløpet fastsettes til Lyse sitt tap ved at avtalen ikke gjennomføres ut avtaleperioden. Minimumsbeløp for frikjøp er uansett kr 500,-, dette for å dekke kostnad for behandling av frikjøp av avtale. Dette særskilte vilkåret er i tillegg til § 5-1 i Standard kraftleveringsavtale.
 • B. Kunder som har avtale om kraftpris med fast pris og/ eller varighet, og som flytter før avtaleperioden er utløpt, får fullført avtale om kraftpris ved uttak av kraft på sin nye adresse dersom Lyse har balanseansvar i nettområdet. Kunder som ikke ønsker å fullføre avtalen ut avtaleperioden ved flytting, gis anledning til frikjøp etter bestemmelsene i foregående ledd. Dette særskilte vilkåret erstatter § 5-1 i Standard kraftleveringsavtale, andre ledd.
 • C. Kunder som har tidsavgrenset avtale basert på markedspris («spotpris», «innkjøpspris») eller variabel pris får mulighet til å kjøpe seg fri fra avtalen før bindingstiden er utløpt. Kunden skal betale et gebyr som tilsvarer verdien av fordelen som er avtalt for bindingsperioden, for eksempel engangsrabatt, løpende rabatt eller andre fordeler. Dette særskilte vilkåret erstatter § 5-2 i Standard kraftleveringsavtale. Minimumsbeløp for frikjøp er uansett kr 500,-, dette for å dekke kostnad for behandling av frikjøp av avtale.

5. Personopplysninger

Informasjon om hvordan Lyse behandler personopplysninger er tilgjengelig i personvernerklæringen. Den til enhver tid gjeldende versjonen av denne erklæringen er tilgjengelig på www.lyse.no. Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, kundens personvern og innsynsrett, og annen informasjon relatert til personvern.

6. Kommunikasjon

 • A. All kommunikasjon sendes fortrinnsvis per e-post. Kunden har selv ansvar for at Lyse til enhver tid har korrekte kontaktopplysninger, eventuelle endringer utføres på Min Side.
 • B. Alle nye kunder vil motta ordrebekreftelse så snart avtale er registrert. Kunder som ikke har registrert e-post adresse, vil motta denne per post. Dersom betingelsene for avtalen endres, vil vi varsle om dette i henhold til Standard kraftleveringsavtale gitt av Energi Norge.
 • C. Lyse forbeholder seg retten til å sende annen nyttig informasjon som direkte er knyttet til kundeforholdet hos oss kun til de kunder som har registrert e-post. Dette kan være for eksempel praktisk informasjon til nye kunder, varsler om at kriterier for avtale ikke lenger oppfylles eller påminnelse om at ditt kundeforhold opphører.

7. Øvrige vilkår

I tillegg til disse vilkår, reguleres avtaleforholdet av betingelser gitt av Energi Norge i Standard kraftleveringsavtale. Til enhver tid gjeldende vilkår og betingelser er tilgjengelig på lyse.no.

Del 2 – Produktvilkår: Lyse strømavtaler

Lyse Fornybar - Innkjøpspris

 • Lyse innkjøpspris er Lyse sitt standardprodukt, og er en avtale som følger markedet direkte.
 • For kunder som har anlegg som er timesmålt, og hvor det registrerte strømforbruket time for time er tilgjengelig for Lyse, faktureres registrert strømforbruk per time. Timeforbruket blir multiplisert med områdeprisen i NordPool Spot tillagt handelskostnader (for eksempel regulerkraftkostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool Spot) for gjeldende time. Verdiene for den enkelte time summeres for faktureringsperioden.
 • For kunder som har anlegg uten timesmåler får en volumveid innkjøpspris for området. Det benyttes timepriser fra NordPool Spot tillagt handelskostnader (for eksempel regulerkraftkostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool Spot), og Lyses totalt innkjøpte profilmålte volum time for time for området.
 • Avtalen har et månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruket.
 • I tillegg kommer et påslag i øre/kWh som inkluderer kostnad til elsertifikat.
 • Ved endringer i offentlige avgifter, eller innføring av nye, endres strømprisen automatisk tilsvarende avgiftsendringen fra det tidspunkt myndighetene bestemmer, uavhengig av eventuelle varslingsbestemmelser.
 • Ingen bindingstid ved inngåelse av standardavtale. Bindingstid kan forekomme ved ulike kampanjetilbud, jf punkt 4c) i dette dokument.

Lyse Fornybar - Fastpris

 • Det settes en fastpris per kWh ved avtaleinngåelsen i henhold til Lyses pris for dette produktet på tidspunktet. Denne kWh prisen er bindende i avtaleperioden.
 • Kostnad for elsertifikat inngår i fastprisen, og blir ikke endret i løpet av avtaleperioden.
 • Avtalen har et månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruket.
 • Avtalen kan som hovedregel ikke sies opp eller endres i avtaleperioden, men kunder gis mulighet til å kjøpe seg fri fra avtalen før avtaleperioden utløper, jf. punkt 4a) i dette dokument.
 • Ved utløp av avtalen overføres kunden til Lyse Innkjøpspris dersom ikke annet blir avtalt.

Lyse Fornybar - Ung

 • Lyse Ung er en innkjøpspris avtale for kunder mellom 18 og 34 år.
 • For kunder som har anlegg som er timesmålt, og hvor det registrerte strømforbruket time for time er tilgjengelig for Lyse, faktureres registrert strømforbruk per time. Timeforbruket blir multiplisert med områdeprisen i NordPool Spot tillagt handelskostnader (for eksempel regulerkraftkostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool Spot) for gjeldende time. Verdiene for den enkelte time summeres for faktureringsperioden.
 • For kunder som har anlegg uten timesmåler får en volumveid innkjøpspris for området. Det benyttes timepriser fra NordPool Spot tillagt handelskostnader (for eksempel regulerkraftkostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool Spot), og Lyses totalt profilmålte innkjøpte volum time for time for området.
 • Avtalen har et månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruket.
 • I tillegg kommer et påslag i øre/kWh som inkluderer kostnad til elsertifikat.
 • Ved endringer i offentlige avgifter, eller innføring av nye, endres strømprisen automatisk tilsvarende avgiftsendringen fra det tidspunkt myndighetene bestemmer, uavhengig av eventuelle varslingsbestemmelser.
 • Lyse Ung er en digital strømavtale. Avtalen forutsetter derfor digital bestilling, digitale henvendelser til kundesenter (Facebook, henvendelse via Min Side og chat), samt aktiv eFaktura og avtalegiro.
 • Dersom vilkår for avtalen ikke oppfylles, flyttes avtaleforholdet automatisk over til Lyse innkjøpspris.
 • Ingen bindingstid ved inngåelse av standardavtale. Bindingstid kan forekomme ved ulike kampanjetilbud, jf punkt 4c) i dette dokument.

Lyse Fornybar - Lagspiller

 • En innkjøpsprisavtale der kunden, i kraft av sitt kundeforhold, årlig bidrar til økte inntekter for en valgfri klubb/forening. Klubb/forening må være registrert via lyse.no for å kunne dra nytte av ordningen. Oversikt over hvilke klubber/foreninger som til enhver tid er omfattet vises i bestillingsskjema på lyse.no..
 • Inntektene til den enkelte klubb/forening ytes fra Lyse i form av et honorar, hvor det forutsettes at den enkelte klubb/forening promoterer denne strømavtalen.
 • Strømavtalen Lyse Fornybar – Lagspiller har ingen bindingstid. Kunder må likevel være kunde under avtalen Lyse Fornybar – Lagspiller i minst 6 måneder for at klubb/forening skal få honorar.
 • Startbeløp, som er honorar for det første året, settes av 6 måneder etter at strømavtalen Lyse Fornybar – Lagspiller er inngått til den klubben/foreningen som er valgt. Startbeløpet kan bare gis én gang per strømanlegg. Når kunden har hatt avtalen i 2 år, settes det av et nytt, årlig beløp til valgt klubb/forening. Deretter vil årlig beløp settes av hver 12. måned.
 • Hvilken klubb/forening som vil motta honorar bestemmes av hvilken klubb/forening som er valgt på det tidspunktet hvert enkelt beløp settes av. Valgt klubb/forening kan til enhver tid endres på Min Side. Informasjon om den til enhver tid gjeldende størrelse på startbeløp og årlig honorar finnes på Min Side.
 • Lyse legger til rette for at kundene kan angi spesifisert lag/gruppe i sin klubb/forening som de ønsker at honoraret skal gå til. Lyse vil videreformidle ønsket til relevant klubb/forening. Det er derimot opp til den enkelte klubb/forening å fordele midlene mellom de enkelte lag/grupper. Er ingen lag/gruppe valgt, er midlene til fri fordeling innad i klubb/forening. Lyse tar ingen ansvar for hvordan midlene fordeles.
 • Dersom Lyse velger å avvikle strømavtalen Lyse Fornybar – Lagspiller, kunden sier opp strømavtalen med Lyse, eller klubb/forening fjernes fra ordningen, opphører all opptjening av honorar fra det tidspunkt hvor avviklingen/oppsigelsen trer i kraft. Honorar som er opptjent på tidspunkt for opphør vil utbetales i sin helhet til klubb/forening ved neste utbetaling.
 • For kunder som har anlegg som er timesmålt, og hvor det registrerte strømforbruket time for time er tilgjengelig for Lyse, faktureres registrert strømforbruk per time. Timeforbruket blir multiplisert med områdeprisen i NordPool Spot tillagt handelskostnader (for eksempel regulerkraftkostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool Spot) for gjeldende time. Verdiene for den enkelte time summeres for faktureringsperioden.  
 • For kunder som har anlegg uten timesmåler får en volumveid innkjøpspris for området. Det benyttes timepriser fra NordPool Spot tillagt handelskostnader (for eksempel regulerkraftkostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool Spot), og Lyses totalt innkjøpte profilmålte volum time for time for området.
 • Avtalen har et månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruket.
 • I tillegg kommer et påslag i øre/kWh som inkluderer kostnad til elsertifikat.
 • Ved endringer i offentlige avgifter, eller innføring av nye, endres strømprisen automatisk tilsvarende avgiftsendringen fra det tidspunkt myndighetene bestemmer, uavhengig av eventuelle varslingsbestemmelser.
 • Ingen bindingstid ved inngåelse av standardavtale. Bindingstid kan forekomme ved ulike kampanjetilbud, jf punkt 4c) i dette dokument.

Prisgaranti

 • Prisgaranti er et pristak som kan kombineres med en strømavtale som et tilleggsprodukt.
 • Tjenesten garanterer at strømprisen ikke vil overstige et pristak som er satt for gjeldende måned.
 • Pristaket publiseres på lyse.no, og vil gjelde for hele påfølgende kvartal.
 • Pristaket avregnes månedlig mot fakturert snittpris for måneden.
 • Dette tilleggsproduktet har et månedsbeløp, samt påslag i øre/kWh, iht. avtale.
 • Gjelder kun for avtaler i prisområdene NO1, NO2 og NO5.
 • Gjelder for hele måneder. Oppstart første i påfølgende måned. Ved oppsigelse løper avtalen ut den gjeldende måneden.

Plusskundeavtale

 • For kunder som produserer strøm selv og selger eventuell overskuddsstrøm til Lyse (maks 100kW).
 • Kunden må i tillegg inngå særskilt plusskundeavtale med sin netteier for overføringen av overskuddsproduksjonen på strømnettet.
 • En plusskundeavtale med Lyse forutsetter avtale om både kjøp og salg av strøm.
 • Kjøp av strøm: Når produksjon er lavere enn forbruk kjøpes strøm fra Lyse med ordinære vilkår for valgt avtale.
 • Salg av strøm: Lyse kjøper overskuddskraften til avtalt pris.
 • Overskuddstrøm blir avregnet og presentert på faktura sammen med forbruk på det aktuelle målepunktet.

100% Fornybar

 • Ved å kjøpe RECS-sertifikater (Renewable Energy Certificate System) fra produsenter av fornybar strøm, garanterer Lyse at det vil bli produsert like mye fornybar energi som den kraftmengden kunden selv bruker i sin husholdning,
 • All kjøp av fornybar strøm blir gjort i henhold til bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi.

Kundesenter Mariero

Åpningstider: man, tir, ons, fre: 10-14 tor: 10-16

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter
 

© Lyse AS – Personvern