Hopp til innhold

Fornybar, lokalprodusert energi fra avfall

Hva er biogass?


Biogass blir produsert fra organisk materiale som, i motsetning til fossilt brennstoff, allerede finnes i det naturlige kretsløp. Biogassen er derfor fornybar og klimanøytral.

Sirkulærøkonomi i praksis

Som råstoff benyttes organisk avfall som matavfall fra husholdninger, storkjøkken, næringsmiddelindustri, landbruk, skogbruk og havbruk. Avfallet som i utgangspunktet er et problem, blir en ressurs og gir oss energi.

Innsamling av husdyrgjødsel til biogassanlegg kan også løse problemer i landbruket som utslipp av metan og lystgass, samt forurensing av vassdrag.

Restene etter biogassproduksjonen blir til gjødselprodukter. Disse inneholder næringsstoffer som tilføres matplanter ved gjødsling. Sirkelen er sluttet – dette er sirkulærøkonomi i praksis.

00:00 / 00:00

Dagens produksjon

IVAR produserer biogass i Mekjarvik og på Grødaland. Råstoffene er, i hovedsak, kloakkslam og husdyrgjødsel. Fremtidig produksjon vil i tillegg benytte seg av avfall fra fiskeindustrien og ikke minst husdyrgjødsel. Nord-Jæren er den regionen i Norge som har klart størst potensiale for produksjon av biogass fra gjødsel.


Dagens produksjon

Distribusjon og bruk

All biogassen fra IVAR blir distribuert gjennom Lyses gassnett til kunder i regionen. Dagens bruk er biogass som drivstoff, i første rekke til renovasjonskjøretøy og biler for lokal varedistribusjon. En del større varmekunder har konvertert fra naturgass til biogass. Og Lyse benytter biogass til å produsere ekstra fjernvarme på de kaldeste dagene, når varmen fra avfallsforbrenning ikke strekker til. Potensialet for bruk av biogass er stort - til gartnerier, industri samt langtransport på land og sjø.

Distribusjon og bruk

Hva leter du etter?

Her finner du alle prisene på fjernvarme, kjøling og gass. Både for privat og bedrift. Du finner også nyttige dokumenter, samt spørsmål og svar.