Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Alminnelige vilkår for avtale om tilknytning og/eller levering av varme og/eller kjøling

Avtalevilkårene gjelder for levering av ferdigprodusert varme og kjøling som vannbåren energi inn på kundens varme- og kjøleanlegg. Det som står skrevet som varme gjelder også for kjøling med mindre annet er spesifisert.

1. Virkeområde

Disse alminnelige vilkår gjelder for tilknytning og leveranse av Varme og/eller Kjøling mellom (i) Kunden og (ii) Lyse Neo AS (for tilknytningsavtaler) eller Lyse Dialog AS (for leveranseavtaler), heretter kalt «Lyse».

2. Avtaledokumenter

Avtaleforholdet mellom partene («Avtalen») består av følgende dokumenter:

a. (i) Avtale om tilknytning av Varme- og/eller Kjøleanlegg, eller (ii) Avtale om leveranse av Varme og/eller Kjøling («Bestillingen»)

b. Disse alminnelige vilkår for avtale om tilknytning og/eller levering av Varme og/eller Kjøling

I tilfelle motstrid skal dokumentene ha rang i samme rekkefølge som de er opplistet.

3. Definisjoner

«Anlegget» betyr en stikkledning for Varme og/eller Kjøling til Bygget fra Distribusjonsnettet fram til og med Tilknytningspunktet, samt Kundesentral i de tilfellene Lyse også eier Kundesentral, uavhengig av hvor denne er plassert.

«Bygget» betyr det bygget som Kunden er eier av/skal få oppført (for tilknytningsavtaler) eller det bygget som Kunden disponerer, helt eller delvis (for leveranseavtaler).

«Distribusjonsnettet» betyr Lyses rørbundne infrastruktur for Varme og/eller Kjøling

«Hensynssone» har betydning som angitt i art. 6

«Kjøling» betyr vannbåren energi levert inn på Kundens anlegg.

«Varme» betyr vannbåren energi levert inn på Kundens anlegg

«Kunden» betyr den bedriftskunde/privatkunde som er angitt i Bestillingen

«Kundesentral» betyr innretning/enhet som bl.a. kan inneholde måler, varmeveksler, avstengingsventil og trykkregulator

«Kundens anlegg» betyr rør og utstyr (pumpe, ventiler, målere, etc). installert i Bygget umiddelbart etter Tilknytningspunktet for å motta varme og/eller kjøling, samt Kundesentral i de tilfellene der Kunden eier Kundesentral.

«Tilknytningspunktet» har betydning som angitt i art. 4

«Tilknytningen» har betydning som angitt i art. 5

TILKNYTNING

4. Tilknytningspunktet

Tilknytningspunktet er (i) rørstuss eller flens ut av Kundesentral (dersom Kundesentralen er plassert umiddelbart etter stedet hvor stikkledningen kommer inn til Bygget), eller (ii) rørkobling etter avstengingsventil som er montert på innsiden av Byggets yttervegg (dersom Kundesentralen er plassert et annet sted i Bygget)

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom Lyses Anlegg og Kundens anlegg. Dette betyr at dersom Kundesentral er plassert et annet sted i Bygget, så har Kunden ansvar for det som er imellom Tilknytningspunktet og Kundesentralen (men slik at dersom Kundesentral er plassert inne i Kundens anlegg, så vil Lyse likevel ha ansvaret for Kundesentralen)

5. Tilknytningen

Lyse skal etablere Anlegget fram til og med Tilknytningspunktet for Bygget (gjennomføre «Tilknytningen»), på tidspunkt som nærmere avtalt i Bestillingen.

6. Rett til grunn for Anlegget:

Dersom Kunden er grunneier for eiendommen som Anlegget skal etableres på, gjelder følgende:

Lyse har vederlagsfri og tidsubegrenset rett til å etablere Anlegget på Kundens eiendom fra tomtegrense og fram til Tilknytningspunktet.

Når det gjelder grunneiers tomt og grunn som blir berørt av gravearbeidene for å etablere Anlegget, skal Lyse tilbakeføre slik tomt og grunn til opprinnelig stand etter at Anlegget er etablert.

Når Anlegget er etablert, skal Lyse kunne framlegge et kartutsnitt til Kunden som viser traséen på eiendommen hvor Anlegget er etablert, samt tilhørende hensynssone («Hensynssone»). I Hensynssonen kan bygging, graving og andre terrengforandringer bare gjøres i samråd med Lyse.

Dersom Kundens behov gjør det påkrevd å flytte Anlegget helt eller delvis til en annen plassering på eiendommen, eller Kunden ønsker å fjerne Anlegget, har Kunden rett til å kreve at Lyse, eller den Lyse utpeker, skal foreta flytting/fjerning på Kundens regning. Det tas forbehold om at det er teknisk mulig å gjennomføre slik flytting/fjerning. Lyse har for egen regning rett til å flytte Anlegget dersom Lyse har behov for dette. Lyse skal gi Kunden skriftlig forhåndsvarsel om slik flytting, og det skal tas rimelig hensyn til Kundens interesser.

De ovennevnte rettighetene og pliktene gjelder selv om levering av Varme/Kjøling opphører, uansett årsak. 

Dersom det (i stedet/i tillegg) er nødvendig med framføring over tredjemanns grunn for å få etablert Anlegget er det en forutsetning for gjennomføring av Avtalen at nødvendige tillatelser gis av tredjemann gjennom grunneieravtale.

Lyse kan tinglyse sine rettigheter etter denne art. 6.

7. Lyses eiendomsrett til, og drift – og vedlikeholdsansvar for, Anlegget

Lyse har eiendomsrett og drifts- og vedlikeholdsansvar for Anlegget. Lyse skal til enhver tid ha selvstendig adgang til Anlegget for å kunne utføre installasjon, kontroll, drift, vedlikehold og reparasjon av Anlegget. Rimelige hensyn skal tas til Kundens interesser ved utføring av slikt arbeid.

Kunden har ikke rett til å gjøre noen form for inngrep i Anlegget, med mindre det er nødvendig av fare for liv, helse eller betydelig tingskade. Kunden må straks melde fra til Lyse om eventuelle inngrep.

8. Kundens anlegg

Kunden er ansvarlig for å etablere Kundens anlegg. Etablering, drift og vedlikehold av Kundens anlegg skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter og Lyses tekniske beskrivelse. Ved feil eller mangel på Kundens anlegg, plikter Kunden å foreta nødvendige utbedringer og feilretting så snart som mulig.

Kundens anlegg skal til enhver tid være i en slik stand at Lyse kan gjennomføre avtalt levering. Dersom Kunden ikke oppfyller sine plikter i henhold til denne art. 8, kan Lyse pålegge Kunden å gjennomføre disse, eller heve avtalen med Kunden.

LEVERING

9. Levering

Lyse skal levere Varme/Kjøling til Kunden i henhold til Avtalen.

Lyse har rett til å foreta midlertidig stans i leveringen av Varme/Kjøling ved behov, f.eks. ved legging av nye traséer, påkobling av nye kunder, utførelse av vedlikeholdsarbeid og reparasjoner. Lyse skal gi Kunden forhåndsvarsel om dette på egnet måte, og det skal tas rimelig hensyn til Kundens interesser. Kunden har ikke rett på noen kompensasjon ved slik midlertidig stans.

Plikten til å levere og motta levering bortfaller dersom det foreligger en hindring utenfor en parts kontroll, og som parten ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning eller unngå eller overvinne følgene av.

Kunden skal sørge for at Lyse til enhver tid har oppdatert kontaktinformasjon til kontaktperson for varsler vedrørende leveransen.

10. Avlesing av måler

Dersom det ikke er installert fjernavlest måler i Bygget, skal avlesing av måler foretas av Kunden med den hyppigheten som Lyse fastsetter.

Ved unnlatt avlesing, fastsetter Lyse et skjønnsmessig forbruk basert på Kundens tidligere forbruk. Om tidligere forbruk ikke kan fastsettes, legges gjennomsnittet av liknende kunders forbruk til grunn. Det samme gjelder dersom måleren ved kontroll viser avvik fra det virkelige forbruk, eller dersom måleren ikke har virket.

Lyse skal gis adgang til å gjennomføre avlesing dersom Kunden ikke selv gjennomfører avlesing som avtalt samt adgang til å kontrollere Kundens avlesing med stikkprøver.

Begge parter kan kreve kontroll av måleren. Registrering av forbruk anses for korrekt dersom målerens feilvisning ikke overstiger pluss/minus 5%. Dersom undersøkelsen viser en feilvisning på mer enn pluss/minus 5%, dekkes kostnadene ved kontrollen og feilretting av Lyse, med mindre det godtgjøres at feilvisningen skyldes forhold som Kunden er ansvarlig for. I motsatt tilfelle dekkes kostnadene av den part som har krevd kontrollen. Avvik skal korrigeres ved tilbakebetaling fra Lyse eller tilleggsbetaling fra Kunden når riktige måleverdier foreligger. Krav om tilleggsbetaling og tilbakebetaling foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr. 18. 

11. Stenging

Dersom betaling ikke har skjedd ved forfall eller Kunden for øvrig vesentlig har misligholdt sine forpliktelser, kan Lyse stenge av leveringen til Kunden etter forutgående varsel. Varsel vil gis til den som er oppgitt som kontaktperson for leveransen, jf. art. 9.. Kunden må innen den i varselet angitte dato for nedstigning informere Lyse dersom stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade.

For privatkunder gjelder en varslingsfrist på 4 uker. Dersom avstenging har skjedd, gjenopptas leveringen først når all gjeld til Lyse er innbetalt, eller eventuelt annen grunn til avstenging ikke lenger foreligger, og Lyses kostnader for avstenging og gjeninnkopling er betalt. Det kan dessuten kreves at Kunden stiller sikkerhet for framtidig betaling, herunder forskuddsbetaling. 

Dersom stenging av leveranse skjer i henhold til denne art. 11, kan Lyse kreve at Kunden betaler et stengegebyr til dekning av Lyses kostnader med slik nedstengning.

12. Flytting og avvikling, overdragelse

Hvis Kunde som iht. Bestillingen er i bindingstid, flytter eller avvikler virksomheten på leveringsadressen før bindingstiden er utløpt, kan Lyse kreve erstattet det tap Lyse lider ved at Avtalen avsluttes før bindingstidens utløp.

Dette gjelder likevel ikke dersom Lyse inngår leveranseavtale med en ny kunde på det aktuelle leveringspunktet. Dersom ny kunde mottar leveranser fra Lyse før det er inngått leveranseavtale mellom Lyse og den nye kunden, vil Kunden være ansvarlig for å betale slikt forbruk til Lyse.

Overdragelse av Avtalen til ny kunde er betinget av Lyses skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn.

Før overdragelse kan gjennomføres må Kundens økonomiske mellomværende med Lyse være gjort opp.

GENERELT

13. Forhåndsmelding

I Bestillingen er oppgitt estimert dato for tilknytning/oppstart av levering og estimert effekt som skal leveres. Minst 3 måneder før planlagt dato for tilknytning/oppstart av levering skal Partene bli enige om et endelig fastsatt tidspunkt for tilknytning/oppstart av levering, samt eksakt effekt som skal leveres, innenfor rammene av det som er angitt i Bestillingen. Denne informasjonen skal inntas i en forhåndsmelding som utstedes fra Kunden til Lyse.

14. Kredittvurdering, sikkerhetsstillelse mv.

Lyse inngår Avtalen med Kunden under forutsetning av at Kunden er betalingsdyktig. Kunden aksepterer at Lyse til enhver tid kan innhente kredittvurdering av Kunden. Dersom kredittvurderingen etter Lyses mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan Lyse avvise Bestillingen, eventuelt si opp Avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.

15. Angrerett 

Dersom Kunden er en privatperson og inngår Avtalen ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 21. desember 2000 nr. 15. Før Avtalen inngås skal Kunden opplyses om angreretten og få angrerettskjemaet utlevert.

Dersom Kunden har forhåndsbetalt tilknyttings-/etableringsavgift, skal disse beløpene tilbakeføres til Kunden dersom angrefristen benyttes.

Dersom Kunden uttrykkelig har bedt om at leveransen av Varme/Kjøling skal starte opp før angrefristens utløp, vil Kunden måtte betale for den Varme/Kjøling som er levert samt eventuelt tilknyttings-/etableringsavgift selv om angreretten utøves.  

16. Taushetsplikt, personvern

Informasjon om hvordan Lyse behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, Kundens personvern og innsynsrett, og annen informasjon relatert til personvern, er tilgjengelig i personvernerklæringen som du finner på Lyse sine nettsider.  

Leverandøren plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Leverandøren har fått om Kunden, med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det er saklig grunn. 

Kunden plikter å bevare taushet om det Kunden i relasjon til denne Avtalen får vite om Leverandørens drifts- og forretningsforhold, med unntak av det som er alminnelig kjent eller offentlig tilgjengelig informasjon.

17. Kommunikasjon

Kunden plikter å gi Leverandøren sin adresse, e-postadresse og sitt mobiltelefonnummer, og aksepterer at Leverandøren benytter disse til å varsle Kunden om forhold som gjelder Avtalen.

Leverandøren kan velge å varsle Kunden på telefon, SMS, e-post, ordinær post eller på faktura.

18. Pris og endring av pris

For tilknytning: Pris for etablering og tilknytting fastsettes i Bestillingen, og justeres eventuelt i Forhåndsmeldingen.

For leveranse: I Bestillingen skal det avtales hvilken prismodell som gjelder for Kunden. De til enhver tid gjeldende priser for de ulike prismodeller er tilgjengelige på Lyses nettsider. Prismodellene består av (i) en fast månedspris som påløper uavhengig av forbruk, samt (ii) en variabel pris per kWh Kunden bruker.

Generelt: Prisen(e) til bedriftskunder er oppgitt eksklusive avgifter og skatter. Merverdi og eventuelt øvrige avgifter og skatter kommer i tillegg til prisen(e) med de til enhver tid gjeldende satser.

Prisen(e) til privatkunder er oppgitt inklusiv gjeldende offentlige avgifter.

Endringer i offentlige avgifter eller innføring av nye offentlige avgifter eller skatter vil medføre tilsvarende endring i prisen(e) fra det tidspunkt myndighetene bestemmer, uavhengig av varslingsfristen.

19. Fakturering og betaling

Fakturering av tilknytning skjer når Anlegget er ferdigstilt og klar for leveranse, med mindre noe annet er avtalt i Bestillingen.

Fakturering av leveranse skjer etterskuddsvis hver måned.

Betalingsfristen for alle krav Lyse har mot Kunden er 30 dager fra utstedt faktura for bedriftskunder og 14 dager fra utstedt faktura på privatkunder, dersom ikke annet er angitt i Bestillingen. Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen.

20.Kontraktsbrudd

20.1 Generelt om Lyses erstatningsansvar:

Kunden kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av kontraktsbrudd fra Lyse, med mindre tapet skyldes en hindring utenfor Lyses kontroll, og som Lyse ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning eller unngå eller overvinne følgene av.

Lyse er ikke ansvarlig for indirekte tap, med mindre dette er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som Kundens kunder lider og andre følgetap, tap som følge av driftsavbrudd, produksjonstap, tapt fortjeneste som følge av bortfall av kontrakt eller andre forhold, avsavnstap og tap som følge av forurensning.

Lyses erstatningsansvar er begrenset til tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Erstatningsplikten omfatter ikke tap som følge av personskade og tap i privatkunders næringsvirksomhet.

Lyse er ikke ansvarlig for forsinkelse, eller feil og mangler på Anlegget eller Kundesentralen, når dette skyldes forhold på Kundens side.

Lyse er fri for ethvert ansvar som følge av forsinkelse, feil og mangler som følge av forhold på Kundens side.

Lyse sitt ansvar i relasjon til denne Avtalen er i alle tilfelle begrenset oppad til kr 500.000 for det enkelte skadetilfellet.

Kunden taper sin rett til å gjøre gjeldende krav som følge av kontraktsbrudd, dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget kontraktsbruddet, gir Lyse skriftlig melding om hva kontraktsbruddet gjelder eller hvordan denne kommer til uttrykk. 

20.2  Forsinkelse av leveranse

Leveransen av Varme/Kjøling er forsinket dersom leveransen ikke starter opp på det eksakte leveransetidspunktet som avtalt mellom partene og fastsatt i Forhåndsmeldingen, jf. art. 13.

Ved forsinkelse skal Lyse dekke de dokumenterte, rimelige direkte kostnader som Kunden påføres ved forsinkelsen.  

20.3 Mangel ved leveransen av Varme-/Kjøling

Mangel ved leveransen foreligger når leveringen av Varme/Kjøling (effekt eller energi) vesentlig avviker fra det som er angitt i Avtalen, på grunn av forhold på Lyse sin side. Mindre variasjoner regner ikke som en mangel.

Dersom det foreligger en mangel ved leveransen, skal Lyse få anledning til å rette de forhold som forårsaker mangelen.

Dersom mangelen ikke er rettet innen rimelig tid, kan Kunden kreve et forholdsmessig prisavslag, erstatning eller holde tilbake betaling. Kunden kan ikke holde tilbake mer betaling enn det som åpenbart vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

20.4 Retting

Lyse har uten kostnad for Kunden rett og plikt til å rette en mangel når mangelen skyldes forhold på Lyses side. Retting skal skje innen rimelig tid etter at Kunden har reklamert.

20.5 Heving

Dersom en av partene vesentlig misligholder bestemmelser i Avtalen, kan den andre part heve Avtalen med umiddelbar virkning.

20.6 Kundens tapsbegrensningsplikt og medvirkningsansvar

Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, skal Lyses ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade.

Kunden er ansvarlig for at eget utstyr, herunder oppvarmingsutstyr, blir slått på igjen når leveringen tar til igjen etter et avbrudd i leveransen. Skade på Kundens anlegg eller Lyses Anlegg skal varsles Lyse snarest. Eventuelle tiltak som Kunden ønsker å iverksette for å begrense skade eller avhjelpe konsekvensen av denne, skal om mulig varsles og avklares med Lyse på forhånd.

Forsømmer Kunden de nevnte plikter og skadeomfanget av denne grunn økes, må Kunden selv bære den tilsvarende del av tapet.

207 Kundens erstatningsansvar

Lyse kan kreve erstatning fra Kunden for det økonomiske tapet som Lyse blir påført som en følge av at Kunden ikke oppfyller sine plikter etter Avtalen, herunder tap som følge av feil, mangler eller forsømt vedlikehold av Kundens anlegg.

For eksempel vil Kunden bli holdt erstatningsansvarlig dersom Lyses veksler blir skadet på grunn av manglende vannbehandling i Kundens anlegg.

21. Oppsigelse

Kunden kan ikke si opp avtalen i eventuell bindingstid for leveransen som er avtalt i Bestillingen.

Utenom bindingstid kan hver av partene si opp Avtalen med 3 måneders skriftlig varsel.

22. Endringer

Utenom bindingstid kan Kunden under leveranseavtalen endre på bestilt effekt med 3 måneders skriftlig varsel.

Lyse kan gjøre endringer i disse Alminnelige vilkår. Vesentlige endringer, herunder endringer i pris, skal varsles med minst 30 dagers varsel.

De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelige på Lyse sine nettsider.

23. Tvister

Tvister vedrørende avtaleforholdet, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal bringes inn for tingretten i den rettskrets hvor levering etter Avtalen skal finne sted.

Kundesenter Mariero

Åpningstider: man, tir, ons, fre: 10-14 tor: 10-16

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter
 

© Lyse AS – Personvern