Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Avtalevilkår for fjernvarme og fjernkjøling

Avtalevilkårene gjelder for levering av ferdigprodusert varme og kjøling som vannbåren energi inn på kundens varme- og kjøleanlegg. Det som står skrevet som varme gjelder også for kjøling med mindre annet er spesifisert.

1. Levering av varme

Varme tilbys og leveres etter skriftlig Avtale mellom Kunde og Lyse i områder der varme er tilgjengelig. Kjøling kan av økonomiske årsaker ikke tilbys til alle områder/kunder der varme er tilgjengelig. Når Avtalen er undertegnet av begge parter kan Kunden kreve oppfyllelse av avtalen i følge disse Avtalevilkårene, Lyses tekniske beskrivelse og designkriterier for det aktuelle fjernvarmeområdet. Dersom varme bare kan skaffes i begrenset omfang, tilkommer det Lyse å bestemme hvordan denne skal disponeres til beste for hele forsyningsområdet.

2. Leveringshindringer

Oppfyllelse av Avtalen bortfaller om det innen rimelig tid avdekkes en uforutsett hindring med fremføring, bygging og forsyning som Lyse ikke kan overvinne, eller det vil medføre så stor ulempe eller kostnad for Lyse at det står i vesentlig misforhold til Kundens fordel ved at Avtalen oppfylles.

3. Videresalg av varme

En Kunde kan ikke uten skriftlig samtykke videreselge varme som blir levert av Lyse. Som videresalg regnes ikke levering av varme over kundens anlegg i forbindelse med framleie av egne lokaler eller bygninger.

4. Ansvarsgrenser

Ansvarsgrensen definerer ansvar for både prosjektering, anskaffelse, eierforhold, drift og vedlikehold.  Lyse har ansvar for prosjektering, bygging og vedlikehold av varmeproduksjon og forsyning gjennom energimåler og frem til utgående stusser på kundesentralen. Kunden har ansvar for at varmeanlegget som bygges og tilkobles kundesentralen fungerer i henhold til gjeldene forskrifter og Lyses tekniske beskrivelser for aktuelt fjernvarmeområde. Kunden stiller plass for fjernvarmerør og kundesentral, vederlagsfritt til disposisjon for Lyse. Lyse skal ha selvstendig adgang til kundesentral hele døgnet for nødvendig reparasjoner, feilsøking, måleravlesinger og liknende. Dersom ikke dette lar seg gjøre, må det oppgis kontaktperson(er) som er tilgjengelig til enhver tid på døgnet. Ved tilknytting av nye kunder, skal Lyse med minst mulig ulempe for Kunde kunne videreføre fjernvarmerør ut fra kundesentralen.

5. Vedlikeholdsansvar

Lyse har vedlikeholdsansvar for alt utstyr som er Lyse sin eiendom dersom annet ikke er avtalt. Avtalepartene plikter å vedlikeholde sine deler av installasjonene på en forsvarlig måte. Avtalepartene er ansvarlig for skade som blir påført den andre parten på grunn av mangelfullt vedlikehold eller fysisk skade på installasjonen.

6. Driftsansvar

Hvis en av avtalepartenes anlegg ikke er i forsvarlig stand, eller det utvises uforsiktighet ved driften slik at det oppstår fare, eller den annen part påføres tap eller forstyrrelser på sitt anlegg, og ikke utbedring av anlegget skjer innen en rimelig tidsfrist, kan den ene avtalepart la de nødvendige utbedringer utføres på den annens bekostning. Det gis skriftlig melding før nødvendige utbedringer foretas. Avtalepartene plikter å holde sitt eget anlegg i forsvarlig driftsmessig stand, og straks melde fra om feil eller uregelmessigheter som kan antas å virke inn på den annen parts anlegg. Avtalepartene plikter også straks å melde fra om feil eller uregelmessigheter ved den annens anlegg som antas å innebære vanskeligheter for driften, virke forstyrrende på varmeleveringen eller energimålingen, samt å rette seg etter instruks som måtte bli satt opp for anlegget. Avtalepartene har ikke adgang til å foreta inngrep i den annen parts anlegg uten tillatelse, hvis dette ikke er tvingende nødvendig for å forebygge skade eller fare. Avtalepartene må så snart det lar seg gjøre melde fra om eventuelle inngrep.

7. Fjernvarmenett

Kunde har ikke krav på erstatning for ulemper som fjernvarmenettes fysiske plassering senere kan påføre Kunden. Lyse kan uten forhåndsvarsel til Kunden foreta oppgraving av fjernvarmernett ved tvingende behov, for eksempel ved rørbrudd. Lyse er ansvarlig for at området settes i stand etter slik oppgraving. Lyse skal likevel uten ugrunnet opphold varsle Kunden om graving. Om mulig må varsling skje før graving. Kunden har plikt til å underrette Lyse på forhånd når det skal foretas graving, oppfylling eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte har betydning for fjernvarmerør eller kundesentralen. Underretning skal skje skriftlig og i god tid før arbeidene settes i gang, slik at Lyse kan sette i verk nødvendige tiltak. Ved plutselig oppståtte, tvingende behov for graving, vil Lyse sin døgnkontinuerlige feilmeldingstjeneste kunne sørge for påvisning av rør og installasjoner slik at skade på disse unngås. Hvis det er nødvendig, kan Kunden kreve flytting, forandring eller fjerning av fjernvarmenett. Etter skriftlig tillatelse fra Lyse kan arbeidet utføres for Kundens regning etter Lyse sine retningslinjer.

8. Leveringsbetingelser

Kunden har rett til å kjøpe hele eiendommens varmeforbruk som kan dekkes av denne varmelevering fra Lyse i henhold til de fastsatte vilkår i Avtalen. Lyse har rett til avbrudd i varmeleveringen som er nødvendig for kontroll, vedlikehold og utbedring av feil og skader i Lyse sine anlegg. Avbrudd for kontroll og vedlikehold skal planlegges og varsles i god tid før utførelse og legges til de tider det vil føre til minst ulempe for Kunden.  Lyse kan for kortere tid effektbegrense leveringen hos enkelte kunder om det er nødvendig av hensyn til Lyses anleggsdeler, eller for å opprettholde tilfredsstillende leveringskvalitet hos Kunden selv, eller hos andre kunder. Varme leveres som vannbåren varme via varmtvann.Temperaturen på varmtvannet styres etter utetemperaturen og belastningen i fjernvarmeforsyningen. Lyse er ikke erstatningspliktig dersom varmtvannet leilighetsvis ikke holder denne temperatur. Lyse fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader som varme direkte eller indirekte forårsaker, når årsaken er begivenheter som ligger utenfor Lyse sin kontroll, eller som Lyse ikke har kunnet forhindre med rimelige tiltak. Dette gjelder også frostskader på alle ledninger innomhus, selv om disse er bekostet av Lyse. Lyse er ikke ansvarlig for avbrudd eller innskrenking i varmeleveringen eller skade som følge av force majeure. Som force majeure regnes avbrudd eller innskrenking i strøm- eller olje-/gassleveranser, streik eller lockout, eller andre hendinger som Lyse ikke har kunnet forhindre med rimelige midler.

9. Kontroll av energimåler

Kunden kan kreve energimåleren kontrollert (etter skriftlig bestilling) ved grunngitt mistanke om feil. Kontrollen foregår vanligvis etter samme rutiner som for måler for elektrisk energi. Dersom en energimemåler ved kontroll viser avvik fra det virkelige forbruk, eller hvis energimåleren ikke har virket, beregnes forbruket på grunnlag av installert effekt og kjøpers tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode. Kunden blir belastet eller godskrevet differansen mellom det antatte forbruk og det målte forbruk. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan i alminnelighet ikke kreves ved en feilvisning som er mindre enn + 5 % med de samme forutsetninger som nevnt, eller for et lengre tidsrom enn 1 år. Er feilvisningen mindre enn +/- 5 %, kan Lyse kreve kostnaden med kontrollen dekket av kunden.

10. Bestilt effekt

Kunden bestiller en effekt og energimengde som er oppgitt i Avtalen. Dersom levert effekt  eller energimengde blir vesentlig lavere enn bestilte verdier, kan Lyse kreve anleggsbidrag for unyttet investeringskostnad. Bestilt effekt kjøling kan ikke reduseres de første 3 år fra startdato av levering.

11. Fakturing og betaling

Den leverte energimengde og eventuell effekt  betales i henhold til Avtalen. Fakturering og betaling følger Lyses til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår, dersom annet ikke er angitt i Avtalen. Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostinger etter inkassolovgivningen er skyldig beløp ikke betalt innen 1 måned etter forfallsdag, kan Lyse stenge leveringen.

12. Stenging

Dersom betaling ikke har skjedd ved forfall eller Kunden for øvrig vesentlig har misligholdt sine forpliktelser, kan Lyse stenge av leveringen til Kunden etter forutgående varsel. Kunden må innen den i varselet angitt fristen informere Lyse dersom stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade. For privatkunder gjelder en varslingsfrist på 4 uker. Dersom avstenging har skjedd, gjenopptas leveringen først når all gjeld til Lyse er innbetalt, eller eventuelt annen grunn til avstenging ikke lenger foreligger, og Lyses kostnader for avstenging og gjeninnkopling er betalt. Det kan dessuten kreves at Kunden stiller sikkerhet for framtidig betaling, herunder forskuddsbetaling.

Generelt

13. Kredittvurdering, sikkerhetsstillelse mv.

Lyse inngår Avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden er betalingsdyktig. Kunden aksepterer at Lyse til enhver tid kan innhente kredittvurdering av Kunden. Dersom kredittvurderingen etter Lyses mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan Lyse avvise bestillingen, eventuelt si opp Avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.

14. Angrerett

Dersom Kunden er en privatperson og inngår Avtalen ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 21. desember 2000 nr. 15. Før Avtalen inngås skal Kunden opplyses om angreretten og få angreskjemaet utlevert. Angreretten gir ikke Kunden rett til refusjon av beløp som referer seg til ytelser som Kunden har nyttiggjort seg. Dersom Kunden har forhåndsbetalt tilknyttings- /etableringsavgift, eller har betalt for ytelser som ikke er benyttet, skal disse beløpene tilbakeføres til Kunden.

15. Kommunikasjon, taushetsplikt, personopplysninger

Kunden plikter å gi Leverandøren sin adresse, e-postadresse og sitt mobiltelefonnummer, og aksepterer at Leverandøren benytter disse til å varsle Kunden om forhold som gjelder Avtalen.

Leverandøren kan velge å varsle Kunden på telefon, SMS, e-post, via brevpost eller på faktura.

Informasjon om hvordan Lyse behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, Kundens personvern og innsynsrett, og annen informasjon relatert til personvern, er tilgjengelig i personvernerklæringen som du finner på Lyse sine nettsider.

Leverandøren plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Leverandøren har fått om Kunden, med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det er saklig grunn.

Kunden plikter å bevare taushet om det Kunden i relasjon til denne Avtalen får vite om Leverandørens drifts- og forretningsforhold, med unntak av det som er alminnelig kjent eller offentlig tilgjengelig informasjon.

16. Pris og endring av pris

Pris for etablering, tilknytting og levering følger den til enhver tid gjeldende standard prismodell for henholdsvis privatkunder og bedriftskunder, dersom ikke annet er angitt i Avtalen. Lyse har rett til å endre sin standard prismodell til privatkunder med 14 dagers varsel, som kunngjøres på egnet måte. Ved vesentlig prisendring skal Kunden varsles direkte. Prisen(e) til bedriftskunder er oppgitt eksklusiv avgifter og skatter. Merverdi og eventuelt nye avgifter og skatter kommer i tillegg til prisen(e) med de til enhver tid gjeldende satser. Prisen(e) til privatkunder er oppgitt inklusiv gjeldende offentlige avgifter, som pr. i dag er merverdiavgift.  Endringer i offentlige avgifter eller innføring av nye offentlige avgifter eller skatter medfører tilsvarende endring i prisen(e) fra det tidspunkt myndighetene bestemmer, uavhengig av varslingsfristen.

17. Mangler og reklamasjon

Mangel foreligger når varmeleveringen ikke samsvarer med det som er angitt i Avtalen. Det foreligger ikke en mangel dersom avbrudd i varmeleveringen skyldes forhold på Kundens side. Dersom det foreligger en mangel kan Kunden kreve retting, forholdsmessig prisavslag, erstatning eller holde tilbake betaling. Kunden kan ikke holde tilbake mer enn det som åpenbart vil gi betryggende sikkerhet for kravet. Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende, dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen, gir Lyse skriftlig melding om hva mangelen gjelder eller hvordan denne kommer til uttrykk.

18. Retting

Lyse har uten kostnad for Kunden rett og plikt til å rette en mangel når mangelen skyldes forhold på Lyses side. Retting skal skje innen rimelig tid etter at Kunden har reklamert.

19. Heving

Dersom en av partene vesentlig misligholder bestemmelser i Avtalevilkår eller Avtalen, kan den andre part heve avtaleforholdet med umiddelbar virkning.

20. Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av kontraktsbrudd fra Lyse, med mindre tapet skyldes en hindring utenfor Lyses kontroll, og som Lyse ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning eller unngå eller overvinne følgene av. Overfor bedriftskunder er Lyse ikke ansvarlig for indirekte tap, med mindre dette er forsårsaket av grov uaktsomhet eller forsett. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som følge av driftsavbrudd, avsavnstap, tapt fortjeneste og følgetap. Overfor privatkunder er Lyses erstatningsansvar begrenset til tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Erstatningsplikten omfatter ikke tap som følge av personskade og tap i privatkundens næringsvirksomhet.  Lyse sitt ansvar er i alle tilfelle begrenset oppad til kr 500 000 for det enkelte skadetilfelle.

21. Kundens tapsbegrensningsplikt og medvirkningsansvar

Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, skal Lyses ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade. Gjenstander som tåler særlig lite, eller som det ikke er vanlig å oppbevare på skadestedet, erstattes i alle tilfeller ikke. Kunden er ansvarlig for at eget utstyr, herunder oppvarmingsutstyr, blir slått på igjen når leveringen tar til igjen etter et avbrudd. Skade på Kundens eller Lyses anlegg skal varsles Lyse snarest. Eventuelle tiltak som Kunden ønsker å iverksette for å begrense skade eller avhjelpe konsekvensen av denne, skal om mulig varsles og avklares med Lyse på forhånd. Forsømmer Kunden de nevnte plikter og skadeomfanget av denne grunn økes, må Kunden selv bære den tilsvarende del av tapet.

22. Flytting og avvikling

Hvis bedriftskunde som har Avtale om fast volum og/ eller varighet flytter eller avvikler virksomheten på leveringsadressen før avtaleperioden er utløpt kan Lyse kreve erstattet det tap Lyse lider ved at Avtalen avsluttes før utløpstidspunktet.

23. Overdragelse

Overføring av Avtalen fra Kunden til ny kunde er betinget av Lyses skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn. Før overdragelse kan gjennomføres må Kundens økonomiske mellomværende med Lyse være gjort opp. Den som tar i bruk anlegget anses for å ha godtatt Avtalen og Avtalevilkårene. Kunden vedblir å være ansvarlig overfor Lyse for ny kundes varmeforbruk inntil Lyses skriftlige samtykke til skifte av avtalepart eventuelt foreligger. I tilfelle salg eller annen overdragelse av eiendommen, plikter kjøper å si opp gjeldende avtale. Kjøper plikter videre å informere den nye eieren om at det må opprettes en leveringsavtale med Lyse om varme. Kjøper må betale forbruk etter gjeldende avtale inntil skriftlig oppsigelse er mottatt av Lyse. I henhold til Energilovens § 5-5, kan enhver som er pålagt å knytte seg til fjernvarmeanlegg klage til Norges vassdrags- og energidirektorat over priser og andre leveringsvilkår.

24. Endringer

Lyse kan gjøre endringer i disse Avtalevilkår. Endringer kunngjøres med 14 dagers varsel på egnet måte.

25. Tvister

Tvister vedrørende avtaleforholdet, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal bringes inn for tingretten i den rettskrets hvor levering etter Avtalen skal finne sted

26. Definisjoner

  • Varme og kjøling er ferdigprodusert varme og kjøling levert inn på kundens varme- og kjøleanlegg.
  • Energisentral er det stedet der varme og eventuelt kjøling produseres.
  • Fjernvarmenettet er hovedledningsnettet fra energisentral med avgreningsrør fram til Kundesentral.
  • Kundesentral danner skillet mellom fjernvarmenettet og Kundens varmeanlegg.
  • Energimåler er en måleenhet med innebygget telleverk montert i Kundesentralen. Levert energimengde i kWt og effekt i kW kan avleses direkte på måleren.
  • Indirekte varme betyr varme levert inn på Kundens varmeanlegg via varmeveksler. Direkte varme betyr varme levert direkte inn på Kundens varmeanlegg uten bruk av varmeveksler.
  • Varmeveksler er en innretning som overfører varme fra fjernvarmenettet til kundens varmeanlegg.
  • Varmeanlegg er Kundens rørinstallasjoner, varmevekslere og varmefordelingsutstyr i den enkelte bygning og eventuelt mellom bygninger.

Kundesenter Mariero

Åpningstider: man, tir, ons, fre: 10-14 tor: 10-16

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter
 

© Lyse AS – Personvern