Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Lyse Kraftfond

Avtalen som gir mulighet for gevinst

 • Gir tilgang til kraftbørsen gjennom våre profesjonelle forvaltere. 
 • Avtalens mål er å oppnå lavere pris enn spotprisen. 
 • Avtalen som gir 80 % til kunden, 20 % til Lyse. 
 • Tilgjengelig for bedrifter med timesmålte anlegg. 
 • Kostnadsfri pristak-garanti inkludert i avtalen.
 • Kan kombineres med 100 % fornybar.

Kontakt vår rådgiver

Berge Opstad Rugland

Strøm

20 års erfaring fra energibransjen – vår spesialist på kraftfond og strømmarkedet.

M:+47 934 88 456

Produktbeskrivelse Lyse Kraftfond

Fondets mål

Vårt mål er over tid å kunne oppnå positive resultater i fondet, og på den måten oppnå en lavere totalpris enn spotprisen. For at du skal være sikker på at vi gjør vårt ytterste, er det også lagt inn en månedlig resultatbasert godtgjørelse på 20% av finansiell gevinst. 80% av gevinsten går til deg som kunde!

Oppstart og oppsigelse

Ved oppstart av avtalen avregnes den etter Lyse Spot, Lyse kraftfond starter den første dagen i påfølgende kvartal. Avtalen har ingen bindingstid- 3 måneders oppsigelsestid fra første kvartal.

Pris

Alle kunder avregnes etter områdepris fra Nord Pool Spot. Resultatet av kraftfondet blir presentert som en egen del på fakturaen.

Pristak-garanti

Helt uten ekstra kostnader for din bedrift, innfører vi en pristak-garanti inkludert i avtalen din. Dette vil gjøre at din bedrift alltid vil få glede av gjeldende markedspriser, og samtidig være sikret mot at prisen blir høyere enn pristaket. Blir prisen høyere enn pristaket, betaler du kun pristaket. Pristaket for fjerde kvartal er satt til 39 øre/kWh.  Ved inngangen til nytt kvartal vil pristaket bli revidert og informasjon om nytt pristak vil legges ut her. 

Kort fortalt om elsertifikat

Elsertifikat-ordningen er en miljødugnad vi strømkunder har med svenskene frem mot 2035. For hver kWh strøm du kjøper, legges det på et lite beløp – en støtte for å sikre at enda mer kraft skal produseres fra fornybare energikilder.

Fra og med 1. januar 2016 utgjør dette beløpet 2,40 øre/kWh ekskl. mva. av strømprisen.

Mer utførlig beskrevet:
http://www.nve.no/elsertifikater

Vilkår for Lyse Kraftfond

Generelle vilkår

 1. Strømavtalen omfatter alt uttak av elektrisk kraft på avtalt leveringspunkt i hele avtaleperioden. Ved flytting følger avtalen kjøper, i henhold til vilkår mellom bedriftskunder og Lyse, §13. Nettleie som inkluderer forbruksavgift kommer i tillegg.
 2. Det er en forutsetning at den som inngår strømavtalen er identisk med den som er nettkunde på leveringsadressen. Lyse sørger for eventuelt lev- erandørbytte. Leverandørbytte vil normalt tre i kraft 14 dager etter bestilling.
 3. Fakturering skjer i henhold til Lyses til enhver tid gjeldende standard faktureringsbetingelser. Vilkår finnes på lyse.no.
 4. Økte kostnader som følge av endringer i rammebetingelser for omsetningsselskapet, for eksempel gjennom endringer i lov forskrift, eller annet relevant regelverk, kan medføre at kraftprisen (påslaget) blir endret. Påslagene kan også bli endret som følge av endrede kostnader knyttet til pliktig elsertifika- tordning.
 5. Strømavtalene beskrevet i dette dokument gjelder kun bedriftskunder.
 6. Avtalevilkår for øvrig.
 7. «Alminnelige vilkår for avtale om kraftpris mellom Lyse AS og bedriftskunder».

Lyse Kraftfond

 • Ved beregning av fondsresultatet tar man utgangspunkt i kundens faktiske forbruk for den aktuelle måneden. Kundens forbruk, sammenlignet med hele kraftfondsporteføljen, avgjør hvor stor andel av det totale finansielle resultatet kunden er berettiget.
 • Det finansielle resultatet er justert for handelskostnader og gevinst/tap på handel med finansielle instrumenter. Det inkluderer også eventuell gevinstandel til Lyse som beskrevet under punkt 7 om resultatbasert godtgjørelse.
 • Resultat av fondet blir presentert og avregnet sammen med fysisk kraft på det aktuelle leveranepunkt, og blir i etterkant av hvert år attestert av Lyses revisor. Kunden kan på forespørsel få kopi av slik attest.
 • Spotkjøp gjøres til Nord Pool Spot områdepris time for time tillagt regulerkraftkostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool Spot. Og det er en forutsetning at alle leveransepunkt knyttet til avtalen er timesmålt.
 • Avtalen har et pristak (makspris) på den totalt oppnådde kraftfondsprisen. Det vil si at områdeprisen per måned sammen med resultat av fondet aldri skal overstige makspris for det aktuelle kvartal. Pristaket vil justeres for hver periode (kvartal), og kunngjøres på lyse.no senest første dag i måneden før påfølgende kvartal. Påslag er inkludert i pristaket. Eventuelle korreksjoner grunnet oversteget makspris blir bli korrigert i etterkant av hvert kvartal. Pristak gjelder kun for prisområdene NO1, NO2 og NO5.
 • Oppstart og levering av fysisk kraft for nye kunder skjer ca 10 virkedager etter bestilling, kunde avregnes da etter områdepris fra Nord Pool Spot. Lyse Kraftfond starter den første dagen i påfølgende kvartal.
 • Lyse kan benytte seg av alle tilgjengelige handelsinstrumenter notert på Nasdaq Omx Commodities. Lyse kan både kjøpe og selge kraft på vegne av fondet.
 • Kunden vil etter utgangen av hver måned få tilgang til rapport som viser utviklingen i kraftfondet.
 • Lyse er berettiget til en månedlig resultatbasert godtgjørelse på 20 % av finansiell gevinst.
 • All finansiell handel i fondet foregår i euro, dette omregnes i øre/kWh etter kursen NOK/EUR ref. Norges Bank per siste dag i måneden.
 • Avtalen har ingen bindingstid. Kunden har 3 måneders oppsigelsestid regnet fra første dag i påfølgende kvartal.

Se også Alminnelige vilkår for avtale om kraftpris for bedriftskunder.

Kom på besøk

Få hjelp, hent dekoder, se demoer, bestill produkter - og få deg en kopp kaffe.

Kundesenter Mariero
Åpningstider: man-fre
09.00 - 18.00

Breiflåtveien 18
4017 Stavanger

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter